Tästä voit lukea Ylen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä

Voisimme pidentää oppivelvollisuusikää kattamaan toisen asteen opintoja. Tällä hetkellä liian moni nuori jää peruskoulun jälkeen ilman koulutusta tai keskeyttää opinnot.

 1. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Täysin samaa mieltä

Tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttoman varhaiskasvatukseen. Tämä edistää lasten tasa-arvoa. Yksiin lapsi poissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa.

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee edistää lähi- ja luomuruuan osuutta kouluissa. Tämä edistäisi samalla myös kasvisruuan osuutta. Voisimme myös asteittain lisätä kasvisruokapäivien määrä.

 1. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Jokseenkin samaa mieltä

Tyhjillään olevien tilojen käyttöä tulee tehostaa ja näitä voitaisiin tarjota yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön. Lasten ja nuorten harrastus madollisuuksia tulee edistää kakin tavoin. Kuitenkin näitä tulisi harkita tapauskohtaisesti erikseen ja tilavuokrat ovat jossain tapauksissa perusteltuja.

 1. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Jokseenkin samaa mieltä

Perusopetuksen turvaamiseksi ryhmäkokoja ei voi kasvattaa liian suureksi. Opettajan tulee voida antaa enemmän aikaa niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Tulee pitää huolta, että kouluilla on riittävät resurssit tarpeisiinsa nähden toteuttaa laadukasta perusopetusta.

 1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Täysin samaa mieltä

Tule turvata riittävät ikäihmisten palvelut kaikille. Vaikka pääpaino on kotona asumisessa, se ei saa johtua siitä, ettei ole tarjota ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Kaikkien kotona hoidettavin kunto ei aina sallisi kotona asumista.

 1. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Sote muutoksessa tulee turvata oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut kaikille. Erityisesti pitää pitää huolta siitä, että muutoksessa vanhoja työntekijöitä kohdellaan reilusta. Tulee pitää huolta työsopimusten ja työehtojen yksityiskohdista, kun työnantaja muuttuu.

 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Jokseenkin eri mieltä

Palveluissa on erityisen tärkeää niiden oikea-aikainen ja laadukas tuottaminen. Tulee turvata, että perustason palvelut ja osa erikoissairaanhoidon palveluista säilyy jatkossakin lähipalveluna. Palvelut, joita käytetään paljon on hyvä säilyttää lähipalveluna.

 1. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Täysin eri mieltä

Sote-uudistuksessa ei ole pakkoa yhtiöittää. En usko, että yksityistäinen on yhtä kuin tehokkuus ja säästöä. Tehokkuutta ja säätöä voidaan tehdä myös toisin.

 1. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Jokseenkin eri mieltä

Mielenterveyspalveluissa turvattomuutta aiheuttaa se, että hoitoon ei pääse silloin kuin sitä tarvitsee. Sairaalahoidosta on leikattu ja supistettu pitkään mutta avohoidon palveluiden resursseja ei ole samassa mittakaavassa lisätty. Tärkeintä on saada apua ja tukea kun sitä tarvitsee, myös omaisille.

 1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Jokseenkin eri mieltä.

Uskon, että verotuksessa tulee tapahtumaan muutoksia tehtävien siirryttyä maauntahallinnolle. Mutta en usko, että se tekee suurta muutosta kokonaisverotuksen suhteen.

 1. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Täysin eri mieltä

Valitusoikeutta ei kannata rajata. Tehokkaampi keino on taata kaavan valmistelussa avoimuus ja kuntalaisen vaikutusmahdollisuus.

 1. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa. 

Jokseenkin eri mieltä

Esimerkiksi, autopaikkojen tarve on aluekohtainen, sillä autopaikan tarve on erilainen eri kaupunginosissa riippuen asukkaiden ja alueen ominaisuksista. Mutta hyvällä julkisella liikenteellä ja kevyen liikenteen väylien suunnittelulla voidaan vähentää yksityisautoilua.

 1. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

jokseenkin samaa mieltä

Kaupungin elinvoima syntyy yrityksistä ja niiden elinvoimasta. Tulee kehittää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja tonttien tilanne on yksi tapa, jolla tähän voidaan vaikuttaa. Tilanteita tulee kuitenkin voida arvioida yksilöllisesti.

 1. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Täysin eri mieltä

Vain kestävän kehityksen ja vahvan ympäristöpolitiikan avulla luodaan kuntalaiselle hyvät edellytykset talouskasvuun. Ympäristöä ei tule vaarantaa.

 1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Turku on kansainvälinen kaupunki ja meidän tulee osaltamme auttaa kotoutettavia maahanmuuttajia. Riittävien kieliopintojen turvaaminen on edellytys integraatiolle.

 1. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Täysin eri mieltä

Kirjaston palvelut, kuten lainaaminen tulee olla ilmaista jatkossakin.

 1. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Jokseenkin eri mieltä

Kunnan vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja tulorajat ovat varmasti paikallaan tässä. Mutta tama ei saa luoda kannustinloukkua.

 1. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Täysin eri mieltä

Turussa on käytetty rahaa liikuntapaikkojen rakentamiseen mutta tästäkin huolimatta tarvetta on jatkossakin liikuntapaikka rakentamiselle. Liikunta on tärkeä ennaltaehkäisevä terveyden edistämisen toimenpide.

 1. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Täysin samaa mieltä

Joukkoliikenteeseen perustuva infrastruktuuri on perusteltua ja edistä hyvää ympäristöpolitiikkaa.

 1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Jokseenkin eri miltä

Valtuustoryhmien välisellä sopimuksella taataan, että viedään yhdessä sovittuja esityksiä eteenpäin. Mutta tämän tulisi olla kuntalaiselle avointa ja läpinäkyvää.

 1. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

Jokseenkin eri mieltä

Uskon, että toiminta saadaan kannattavaksi hyvällä markkinoinnilla ja johtamisella.

 1. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Jokseenkin eri mieltä

Raitiotien selvitystyö on siinä määrin keskeneräinen, että kannatan sen jatkamista. Mutta tämän ei tule vaarantaa Turun joukkoliikenteen kehittämistä superbusseilla.

 1. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Täysin samaa mieltä

Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu. Tämä lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Näin vaaleilla on myös merkitystä siihen, kuka on kaupungin johdossa.

 1. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Jokseenkin samaa mieltä

En näe näköalatornille estettä. Kunhan se suunnitellaan kulttuuriympäristöön sopivaksi.

 1. Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Täysin samaa mieltä

Terveydessä ja terveyden edistämisessä on tapahtunut isoja muutoksia. Ihmiset elävät terveempinä ja pidempään. Pidetään huoli että tulevaisuudessa on vielä paremmin.

 1. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Jokseenkin eri mieltä

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta mutta kykyä tehdä kompromisseja.

 1. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee kannustaa lapia luovuuteen ja itsenäiseen ajatteluun. Tottakai hyvät käytöstavat ovat tärkeitä.

 1. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Jokseenkin eri mieltä

Tarvitaan kykyä tehdä yhteistyötä ja kompromisseja. Näin saavutetaan paremmin omat ja yhteiset tavoitteet.

 1. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla ihmisillä on täysi ja kyseenalaistamaton ihmisarvo. Tasa-arvo on yksi tärkeimmistä ohjaavista arvoista yhteiskunnassa. Maailma olisi oikeudenmukaisempi paikka jos tasa-arvoa olisi enemmän.

 1. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Täysin eri mieltä

Kaikilla tulisi olla samat mahdollisuudet menestymiseen mutta tällä hetkellä eriarvoistuminen alkaa jo ennen päivähoitoa. Ei voi olla niin, että menestyminen riippuu siitä mikä on vanhempien tulotaso tai asuinalue.

 1. Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunnan tulee huolehtia hyvästä maahanmuuttajien integraatiosta. Tätä auttaa hyvä kielikoulutus ja opiskelu mahdollisuudet. Samoin työn tekeminen on hyvä edellytys sopeutua yhteiskuntaan

 1. Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on saatavilla.

Täysin samaa mieltä

Tulee suosia aina, kun mahdollista, lähi- ja luomuruokaa kunnan ruokapalveluissa.

 1. Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.

Jokseenkin samaa mieltä

Uskon, että äänestäjät olettavat valtuutettujen pitävän äänestäjäkuntansa puolta. Kuitenkin yhtä tärkeää on edistää Turun elinvoimaisuutta.

 1. Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Valitse yksi.

kasvatus ja opetuslautakunta

Sote uudistuksen tultua sote lautakunta valuu maakuntaan, joten minusta tärkeimmäksi jää kasvatus ja koulutus. Kasvatus ja koulutuspuolella on suuri budjetti ja merkittävä tehtävä kuntalaisten tulevaisuuden eteenpäin viemisessä.’

 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Turun kokoisella kaupungilla on hyvät edellytykset kokonsa puolesta järjestää sote palvelut itse. Pakkoyhtiöittämistä ei tarvita.

Lue myös vastaukseni Ilta-Sanomien vaalikoneeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *