1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä

  Täysin samaa mieltä

  Kasvispainotteisuutta tulee lisätä. Samoin meidän tulee laittaa painoarvoa ruuan eettisyydellä sekä painottaa kotimaista ja lähiruokaa.
 2. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja

  Jokseenkin eri mieltä

  Lähiluontoon pääsemisen tulee olla etusijalla ja luontoarvot tulee säilyttää. Turun talous on heikolla tolalla ja työllisyyteen panostamalla voimme merkittävästi parantaa kunnan taloutta.

  Mutta ympäristö- ja luontoarvot ovat tärkeitä ja niitä tulee vaalia.

  Usein nämä kaksi asiaa ovat vastainkin, kun kyse on rakentamisesta. Toki pitää katsoa kohde kerrallaan, mikäli rakentamisesta olisi kysymys.

  Kohteet, joissa lähiluonto on vierellä ja lähellä tulee rakentamista tarkastella siten, että luontoa ei hävitettäisi. Talouden näkökulma tulee myös huomioida ja punnita eri kohteita rakentaessa, esim. voidaanko harkita korkeampaa rakentamista.
 3. Koronakriisissä pitäisi luottaa enemmän ihmisten vapaaehtoisuuteen kuin pakkotoimiin

  Täysin eri mieltä

  Koronapandemian torjunnassa tarvitaan vahvaa viranomaistyötä ja Suomen hallitus on pärjännyt tässä erittäin hyvin maailmanlaajuisessa vertailussa.

  Maailmanlaajuisen pandemian hallinnassa tarvitaan selkeät rajoitustoimenpiteet ja tällöin valtionjohto on paras tätä prosessia vetämään.
 4. Kuntani pitää tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

  Täysin samaa mieltä

  Turussa tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille. Tämä saatiin aikaiseksi SDP:n ajamana.
 5. Kuntani pitää järjestää huumeidenkäyttäjille mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulansa puhtaisiin

  Täysin samaa mieltä

  Tutkimusten mukaan ei ole havaittu piikkihuumeiden käytön lisääntyneen pistosvälineiden helpon saatavuuden vuoksi.

  Suomessa puhtaiden pistosvälineiden tarjoaminen maksutta neuvonnan ja hoitoonohjauksen yhteydessä tulisi olla ennaltaehkäisevää päihdehuoltoa.
 6. Kaikille vanhuksille on taattava oikeus palvelukotipaikkaan

  Täysin samaa mieltä

  Ensisijaisesti palvelut tulee olla kaikille ja vanhuksella tulee olla oikeus palvelukotipaikkaan silloin, kun kotona ei enää pärjää.

  Tulee kuitenkin huomioida, että väestön ikääntyminen muuttaa väestörakennetta ja palvelutarpeita. Ikääntyneiden asumisessa korostuu turvallisuus ja kotiin tuotavien palveluiden laatu sekä tarjonta.

  Valtakunnallisesti ja Turussa pyrkimyksenä on, että ikääntyneet asuvat mahdollisimman pitkään itsenäisesti omissa kodeissaan.

  Useimmiten tämä on myös ikääntyneen oma toive. Turkuun tarvitaan myös lisää koteja, joissa ikääntyneiden on mahdollista asua itsenäisesti.
 7. Turun kaupungin on palkattava vanhusasiamies, joka ottaa vastaa palautetta, ohjaa ja neuvoo sekä valvoo hoivapalveluiden laatua

  Osin samaa mieltä

  Vanhusneuvosto on Turun kaupungin ja alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Kuitenkin erityisesti asiaan palkattu vanhusasiamies voisi edistää asioita konkreettisemmalla tasolla.
 8. Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään

  Jokseenkin eri mieltä

  Tällä hetkelläkään kunnallisvero ei ole täysin tasavero. Mutta tämänkaltaista muutosta verotuksen järjestelmään ei tehdä yksin yhdessä kunnassa, sillä se ajaisi enemmän ansaitsevat toisiin kuntiin, joissa verotus olisi esim. alhaisempi.
 9. Soteuudistuksessa syntyville maakunnille pitää antaa oikeus kerätä veroa

  Jokseenkin eri mieltä

  Tällä hetkellä sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Muusta mallista ei ole toistaiseksi tietoa.
 10. Kun kunnan menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä

  Jokseenkin samaa mieltä

  Turussa tulee talouden sopeuttamisen osalta tarkastella sellaiset rakenteelliset muutokset, jotka tehostavat toimintaa ja järkevöittävät palveluita.

  Mutta en kannata palveluiden maksujen nostoa. Tavoitteen tulee olla, talous saadaan tasapainoon.

  Minusta veronkorotukset pitää nähdä viimeisenä vaihtoehtona ja sitä ennen meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen muu rakenteellinen uudistaminen.
 11. Jos kunnan menoja pitää vähentää, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen

  Lykkäämällä rakennus- ja korjausinvestointeja
  Lomauttamalla tai vähentämällä henkilöstöä
  Leikkaamalla kunnan jakamista avustuksista
  Lakkauttamalla palvelupisteitä kuten kouluja ja kirjastoja
  Ulkoistamalla palveluita yksityisille yrityksille

  Usein kuitenkin kunnan taloutta sopeuttaessa haetaan ratkaisuja, joissa toimintoja voidaan tehostaa ja tehdä kustannustehokkaammin. Talouden sopeuttamisessa tulee väistämättä keskusteluun myös verotus ja asiakasmaksut.
 12. Jos kunnan tuloja pitää kasvattaa, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen

  Nostamalla kiinteistöveroa
  Myymällä kunnan omaisuutta
  Ottamalla lisää lainaa
  Nostamalla kuntaveroa
  Nostamalla palveluiden asiakasmaksuja

  Paras tapa lisätä kunnan tuloja on lisätä työllisyyttä. Kannustaa yrityksiä ja teollisuutta tulemaan Turkuun, jotta yhteisöveron määrä myös kasvaisi. Näiden jälkeen voidaan pohtia eri toimintatuottojen lisäämistä.
 13. Koulun on pidettävä yllä kristillisiä perinteitä

  Jokseenkin eri mieltä

  Kristilliset perinteet kuin joulujuhla ja kevätjuhlassa suvivirren laulaminen on minusta ihan soveliasta. Mutta muuten kouluissa tulee kunnioittaa kaikkia uskonta samanarvoisina.
 14. Perheille pitää maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemiseksi

  Täysin eri mieltä

  Minusta meidän tulee kannustaa ensisijaisesti äitejä ja isiä palaamaan takaisin työelämään perhevapaiden jälkeen.

  Perhevapaa uudistus on ollut aikamme yksi tärkeimmistä uudistuksista. Uudistus takaa yhtäläiset etuudet riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista, ja yksinhuoltajavanhemmille oikeuden käyttää molempien vanhempien vanhempainrahakiintiöt.

  Tasa-arvoa vahvistetaan paitsi perheiden sisällä, myös erilaisten perheiden välillä. Uudistuksessa taataan yhtäläiset päivärahat riippumatta perhemuodosta.
 15. Kunnassani tulisi tarjota mahdollisuus opiskella ruotsin kieltä suomenkielisissä kouluissa jo ennen peruskoulun kuudetta luokkaa

  Täysin samaa mieltä

  Turussa voi ruotsin kielen valita A2 kielenä.
 16. Kuntani pärjäisi hyvin ilman maahanmuuttoa

  Täysin eri mieltä

  Turussa tarvitaan maahanmuuttoa ja erityisesti osaamis- ja työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien kotouttamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän ja segregaatiota tulee välttää.
 17. Kuntani pitää edistää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista

  Täysin samaa mieltä

  Turussa tulee luoda suunnitelmallinen kotouttamisohjelma. Turun toimilla ja ilmapiirillä on merkittävä vaikutus maahanmuuttajien kotoutumisprosessin etenemiseen.

  Kotouttamisohjelmassa tulee käsitellä kotouttamisen kokonaishallintaa ja hallintoa. Toiseksi tulee tarkastella kotoutumisprosessin tila- ja aikaulottuvuuksia sekä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumista.

  Kolmanneksi tulee kehittää paikallistason toimijoiden osaamista kotouttamispolitiikan muotoilussa ja toteuttamisessa.

  Lopuksi selvitetään kotoutumisen edistämiseksi työmarkkinoiden, asumisen, hyvinvoinnin ja koulutuksen näkökulma.
 18. Lähikirjastoja tarvitaan nykyistä vähemmän kun kirjat ja muu aineisto muuttuvat digitaalisiksi

  Täysin eri mieltä

  Kirjastolaitoksen lippulaivana toimiva, ihailtu ja palkittu Turun pääkirjasto on kirjallisen kulttuurin lisäksi myös muunlaisen kulttuurin keskus.

  Pääkirjaston laadukkaat palvelut ja laajat aukioloajat on turvattava myös tulevaisuudessa.

  Lähiöissä toimivat omatoimikirjastot mahdollistavat joustavat ja laajat aukioloajat, mutta automaatio ei saa tyystin korvata henkilökohtaista asiakaspalvelua.

  Kirjastojen roolia aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa tulee entisestään lisätä. Esimerkiksi lasten ja nuorten lukutaitoon ja -intoon tarvitaan lähivuosina lisäpanostusta. Kirjastojen ja koulujen yhteistyötä on lisättävä ja elämyspolkuun panostettava.
 19. Kuntani pitää antaa koulujen salit ja muut kunnalliset liikuntapaikat maksutta urheiluseurojen käyttöön kun on kyse alle 18-vuotiaiden harrastuksista

  Täysin samaa mieltä

  Turussa olemme pystyneet tarjoamaan alle 20-vuotiaiden liikuntaolosuhteet maksutta urheiluseuroille. Tätä tulee edelleen jatkaa ja maksuja ei tule asettaa.
 20. Itsenäisyydenaukio on paras paikka uudelle konserttitalolle

  Täysin eri mieltä

  Minusta ensisijaisesti tulee puhua koko kansan musiikkitalosta ja sille tulee löytää parempi sijainti.

  Minusta hyviä sijaintivaihtoehtoja ovat Linnafältin alue tai Kupittaan kansi. Olisi houkuttelevaa saada arkkitehtonisesti upea musiikkitaloa Turun merelliseen maisemaan Aurajoen suulle, josta sen näkevät myös kaupunkiin saapuvat risteilylaivat.

  Musiikkitalon tulee olla kaupunkilaisten olohuone, jossa on tiloja niin musiikille kuin muullekin kulttuurille.
 21. Kuntani pitää järjestää liputus Pride-tapahtuman kunniaksi

  Täysin samaa mieltä

  Kaikilla on oikeus olla oma itsensä. Turussa meidän tulee kaikin tavoin edistää ja tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 22. Turun on luovuttava raitiotien rakentamisesta, sillä se on liian kallis investointi

  Jokseenkin eri mieltä

  Meidän tulee kehittää Turussa merkittävästi julkista liikennettä ja sitouduttava osaltamme ilmastotavoitteisiin. Kuluneella valtuustokaudella olemme sitoutuneet raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelman selvitykseen ja eteenpäin viemiseen.

  Tulee kuitenkin saada selkeä esitys siitä, miten taloudellisesti saamme raitiotien toteutettua.

  Tänä aikana, kun taloudellinen kehitys on ollut alamäessä, tulee arvioida tarkkaan raitiotien kustannuslaskelmat ja kaupungin taloudelliset vastuut hankkeessa.

  Näiden laskelmien yhteydessä meidän tulee myös selvittää raitiotien kustannushyödyt Turulle yhdessä velan takaisinmaksusuunnitelman kanssa.
 23. Kaupungissani tulisi kokeilla maksutonta joukkoliikennettä

  Jokseenkin samaa mieltä

  Mielestäni maksutonta joukkoliikennettä voitaisiin pilotoida Turussa, kun taloustilanne sen sallii. En kuitenkaan näe sitä nyt realistina kokeiluna, mutta tulevaisuudessa voi olla mahdollista harkita maksuttoman joukkoliikenteen pilottia.
 24. Kaupunkini tulee pyrkiä siihen, että kaikilla asuinalueilla asuu eri taustoista ja yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä

  Täysin samaa mieltä

  Turussa tavoitteena tulee olla, että kaikilla asuinalueilla on hyvä asua ja niissä on riittävästi palveluja. Alueet ovat viihtyisiä ja turvallisia ja niihin on toimivat julkiset liikenneyhteydet.

  Asuinalueiden kehityksen hallintaan tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa. Uusille asuinalueille tulee rakentaa monipuolisesti eri hallintamuotoja ja kaikenlaisia huoneistotyyppejä.

  Uusille asuinalueille pitää tuoda peruspalvelut asukkaiden mukana. Palvelut lisäävät viihtyisyyttä ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä omasta asuinalueesta, mikä edistää tasa-arvon toteutumista ja turvallisuuden tunteen muodostumista.
 25. Äänioikeuden ikäraja kuntavaaleissa pitäisi laskea 16 vuoteen

  Jokseenkin samaa mieltä

  Nuorten osallisuutta päätöksentekoon tulee edistää. On tarpeen kuulla nuoria, jotta tiedetään tarkemmin heidän tarpeensa.

  Myös kansalaistaitojen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta on tärkeää, että nuoret sitoutuvat yhteiskunnalliseen toimintaan mahdollisimman varhain.

  Kunnan tulee edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi nuorisovaltuuston kautta. Äänestysikärajaa ei kuitenkaan kunnanvaltuustoissa päätetä.
 26. Kuntani valtuusto tarvitsee käyttäytymisohjeet, joissa määritellään millainen käytös tai puhe valtuuston kokouksissa on kiellettyä

  Täysin samaa mieltä

  Valtuutetuilta tulee odottaa asiallista käyttäytymistä ja puhetta. Vihapuheelle ja maalittamiselle ei ole sijaa.
 27. Politiikassa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka panevat asiat kuntoon ilman kompromisseja

  Täysin eri mieltä

  Yhteistyöllä ja yhdessä kompromisseja hakien pääsääntöisesti tehdään kuntapolitiikkaa. Tarvitaan vahvaa johtajuutta ja asioiden eteenpäin viemistä.
 28. Poliitikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä etuja

  Jokseenkin eri mieltä

  Politiikkaa tehdään arvoista käsin. Uskon, että äänestäjät äänestävät samoja arvoja kannattavia ehdokkaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *