SDP:n eduskuntavaaliehdokas Mari Lahden tukiryhmä

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Yhteyshenkilö:
  Mari Lahti
  041-4581455
  marielinalahti@gmail.com
 2. Henkilörekisterin nimi
  Mari Lahden kuntavaalikampanjan tukiryhmä
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 • Mari Lahden kampanjaan liittyvä muu mahdollinen viestintä ja markkinointi
 • Vapaaehtoistyön organisointi
  Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tällöin henkilön suostumus.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • henkilöltä itseltään internetin välityksellä
 • pikaviestinten kautta
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.
 2. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
 4. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.
  Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
  marielinalahti@gmail.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.
  Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
 5. Henkilötietojen säilyttäminen
  Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
  Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.
 6. Selosteen muuttaminen
  Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Päivitetty 11.4.2021