Turun Seudun Mamien kuntavaalipaneeli 4.4.2017

Vastauksiani Mamien kuntavaalikyselyyn:

 1. Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, sillä lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat

 myöhempään terveyteen ja hyvinvointiin. Mitä ajattelet kuntamme lasten kasvuolosuhteista

 tällä hetkellä?

Hyvinvoinnin perusta on ehdottomasti lapsuudessa, tasa-arvoisissa palveluissa ja eriarvoistumisen vähentämisessä. Liian paljon lapsiperheköyhyyttä ja sen vuoksi lapset ovat joutuneet sivuun sosiaalisesta toiminnasta, kuten vaikka synttäreistä tai harrastuksista. Turussa on kaikki edellytykset sille, että tarjoamme hyvät ja laadukkaat lapsiperhepalvelut. Turkulaisten perheiden saatavilla tulee olla laaja palveluvalikoima, jolla vastataan perheiden moninaisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ryhmäkokojen pitää tukea lasten viihtymistä ja yhteistä oppimista.

 1. Miten lasten ja nuorten hyvinvointia pitäisi sinusta tukea?

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan parhaiten sillä, että tuetaan perheitä ja perheiden jaksamista. Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli lasten hyvinvoinnin kannalta. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen tulee olla prioriteetti. Kaupungin pitää turvata hyvät leikkipaikat ja liikuntapaikat lapsille ja nuorille, samoin heidän vanhemmilleen. Mutta myös koululaisten ja nuorten hyvinvointiin tulee satsata. Terveyden edistäminen tulee olemaan tulevaisuuden kunnassa erittäin tärkeää. Ja esimerkiksi tässä, koululaisten hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä. Meidän tulee turvata jatkossakin lasten ja nuorten maksuton liikunta ja pitää huoli, ettei lasten ja nuorten liikuntapaikkavuokrat nouse. Lasten ja nuorten osallistuminen koululiikuntaan ja terveellisen kouluruokailun turvaaminen ovat tärkeitä terveyden edistämisessä. Voimme myös tukea Turussa kouluruokailua enemmän kohti lähi- ja luomuruokaa, mikä voisi lisätä kasvisten määrää koululaisten lautasilla. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, Liikunta, Mielenterveystyö, Nuoret

Turun kirjastokierroksen haastattelu

Haastattelu Turun kaupunginkirjastossa

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät kymmenelle nopeimmalle kuntavaaliehdokkaalle mahdollisuuden Kuntavaalit 2017 Turussa ovat käynnissä. Kirjastokierroksella kerroin muun muassa, mikä on lempikirjani.hieman syvällisempään kirjastokierrokseen.

Alla olevan linkin kautta voit lukea, mitä päivä piti sisällään.

22.3.2017 Kolmas kirjastokierros

Ja tämän linkin kautta puolestaan pääset lukemaan, millainen merkitys kirjastolla on minun elämässäni, mitkä mahdollisuudet puolueellamme on vaikuttaa kirjaston tulevaisuuteen ja tietysti, mikä on lempikirjani.

Yksilöhaastattelu Mari Lahti

Millainen rooli kirjastolla on sinun elämässäsi?

Jätä kommentti

Kategoria(t): Ei kategoriaa

Hallitus ehdottaa lastenneuvoloiden yhtiöittämistä

Mielipidekirjoitukseni, joka julkaistiin Turu Sanomissa 22.3.2017

Hallitus aikoo yhtiöittää neuvolat

Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta on parhaillaan kunnissa lausuttavana. Laki on tarkoitus säätää kovalla kiireellä vielä tänä keväänä, vaikka se on aivan keskeneräinen ja todella vaikeaselkoinen.

Monelta lienee jäänyt huomaamatta myös se, että laissa ehdotetaan esimerkiksi neuvolapalveluiden yhtiöittämistä. Ne olisivat osa tulevia sote-keskusyhtiöitä. Siis Neuvola Oy.

Lasten- ja äitiysneuvolatoiminta on suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kivijalka, johon hallitus kaavailee remonttia. Tämä sekoilu tekee todella vihaiseksi. Lastenneuvolassa lapsi tarkastetaan 15 kertaa ennen kouluikää, ja kaikki tämä julkisin varoin.

Olemme saaneet upeasta lastenneuvolasysteemistä kansainvälistä mainetta ja se turvaa osaltaan maailman parasta vastasyntyneiden ja pienten lasten terveyttä. Mitä ihmettä tämän toiminnan yhtiöittämisellä ja ”viemisellä markkinoille” voitaisiin saavuttaa?

Ajatus on aivan pöyristyttävä. Tällainen ehdotus voi löytyä vain samasta sulle-mulle kaverikapitalismin pelikirjasta, johon oli kirjoitettu myös suunnitelma liikenneväylien yhtiöittämisestä. Se ehdotus kuoli lähtökuoppiinsa – toivottavasti näin käy tämänkin ehdotuksen.

Valitettavasti tämä ei ole ainoa virhe ja kummallisuus valinnanvapauslakiehdotuksessa. Koko laki on valmisteltava perusteellisesti uudelleen.

Pääsiäispyhät eivät siihen riitä – kuten hallitus on suunnitellut.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielipidekirjoitus

”Miksi terveyden edistäminen on sinun kunnassasi tärkeää?”

Näin minulta kysyttiin eräässä vaalikoneessa.

Mitä huonommin turkulaiset voivat, sitä enemmän Turku menettää.

Kirjaimellisesti.

Ja kerron miksi. 

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevät terveydenhuollon toimet tulevat sote-uudistuksen myötä olemaan Turussa keskeisellä sijalla. Terveyden edistäminen on ihmisten hyvinvoinnin turvaamista.

Ja turkulaisten hyvinvoinnin turvaaminen on kunnan hyvinvoinnin turvaamista.

”Nimittäin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluvat kunnalle sote-uudistuksen jälkeenkin.”

Itselleni erityisen tärkeä teema on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy, jotka kuuluvat olennaisesti terveyden edistämiseen. Olen mielenterveystyön tutkija. Minusta meidän tulee panostaa tulevaisuuden Turussa erityisesti arkimielenterveyteen.

Terveyden edistämistä voidaan jatkossakin toteuttaa monella eri sektorilla.  Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Ei kategoriaa

Turun Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea TS:n vaalikoneen vastaukseni.

 1. Kotikuntani pitää ottaa enemmän vastaan pakolaisia

Samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki. Mikäli tänne tulee enemmän pakolaisia, otetaan heidän kyllä vastaan. Erilaiset kulttuurit rikastuttavat ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Maahanmuuttajille tulee kuitenkin taata riittävät kieliopinnot, jotta integraatio yhteiskuntaan onnistuu.

 1. Sote uudistus parantaa palveluiden saatavuutta kotikunnassani

Jokseenkin eri mieltä

Tällä hetkellä sote uudistus näyttäytyy hyvin byrokraattisena himmelinä, josta on vaikea arvioida sitä mitä palveluita Turkuun tulee jatkossa. Sote uudistus on hyvin keskeneräinen, jotta voiis arvioida sen tuomia hyötyjä Turkuun.

 1. Kotikuntani hallinnosta voi vielä leikata

Eri mieltä

Turussa on jo pitkälle viety hallinnon uudistamista. Hallinto työskentelee varsin tehokkaasti mutta varmasti vielä esimerkiksi palveluiden markkinointia ja erilaisia yhteisiä palveluita voidaan tehostaa.

 1. Soten lupaama valinnanvapaus parantaa asiakkaan asemaa kunnassani 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen kuntavaalikyselyn vastaukseni

Tässä OAJ:n Turun paikallisosaston vaalikyselun vastaukseni.

 1. Satsaus varhaiskasvatukseen on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle

Hyvin merkittävää

Perustelut: Varhaiskasvatus on sivistyspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Hyvin toimiva perhepolitiikka tuo hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa ja vähentää eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus ja se ei voi riippua siitä mikä on perheen tulotaso tai työllisyystilanne.

 1. Turku ei ole heikentänyt varhaiskasvatuksen henkilöstösuhdelukua (Nykyiset suhdeluvut ovat aikuinen / lapsi. 1/7 yli 3v ryhmässä ja 1/4 alle 3 v ryhmässä). Onko suhdeluku mielestäsi pidettävä jatkossakin entisellään?

Kyllä

Perustelut: Riittävä määrä hyvin koulutettua henkilökuntaa takaa parhaiten lasten hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen jatkossakin. Liian suuret ryhmät eivät tue lasten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti huomiota tarvitsevat lapset jäävät suurissa ryhmissä vaille huomiota.

 1. Perusopetuksen saama valtion erillisrahoitus (ryhmäkokoon pienentämisrahoitus, tasa-arvorahoitus) on viime vuosina pienentynyt? Tulisiko mielestäsi Turun paikata rahoitusta opetuksen tason ylläpitämiseksi?

Kyllä

Perustelut: Ryhmäkokojen suuruudella on yhteyttä lasten oppimiseen negatiivisesti, selviää viimeaikaisista tutkimuksista. Pieni ryhmä auttaa erityisesti niitä lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta.

 1. Onko tärkeämpää turvata riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville oppilaille kuin pitäytyä tiukasti kiinni lähikouluperiaatteessa?

Kyllä

Perustelut: Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Ylen vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Ylen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä

Voisimme pidentää oppivelvollisuusikää kattamaan toisen asteen opintoja. Tällä hetkellä liian moni nuori jää peruskoulun jälkeen ilman koulutusta tai keskeyttää opinnot.

 1. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Täysin samaa mieltä

Tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttoman varhaiskasvatukseen. Tämä edistää lasten tasa-arvoa. Yksiin lapsi poissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa.

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee edistää lähi- ja luomuruuan osuutta kouluissa. Tämä edistäisi samalla myös kasvisruuan osuutta. Voisimme myös asteittain lisätä kasvisruokapäivien määrä. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Turun on kehitettävä ennemmin keskustaa kuin lähiöitä

Jokseenkin eri mieltä

Turussa meidän tulee panostaa keskustan kehittämiseen mutta yhtä paljon meidän tulee pitää huolta lähiöiden kehittämisestä ja lähiöiden riittävistä lähipalveluista. Uudet asuinalueet ovat hyvä mahdollisuus rakentaa lähiöitä uudella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

 1. Turun keskustassa on lisättävä autottomia alueita

Samaa mieltä

Turun kävelykeskustaa tulee laajentaa ja kehittää. Julkisen ja kevyen liikenteen väyliä tulee laajentaa. Kävelykeskustan laajentaminen kirjastolta Aurakadun kulmalle yhdistäisi hienosti Vähätorin ja kauppakeskustan toisiinsa sekä Aurajoen rannan ja kauppatorin tienoon.

 1. Turun keskustaan voi rakentaa nykyistä korkeampia taloja

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni ydinkeskustan kehittämisessä tulee huomioida tiivis rakentaminen kunnioittaen kulttuurimaisemaa ja historiaa. Mutta voisimme myös harkita korkean rakentamisen mahdollisuutta keskustan tuntumaan. Itä-harju ja Kupittaa sopii oikein hyvin korkean rakentamisen keskittymäksi.

 1. Turku kehitetään liikaa gryndereiden ehdoilla

Jokseenkin samaa mieltä

Turussa tarvitaan laadukasta kaupunkikehittämistä. Tarvitaan huipputason arkkitehtuurista suunnittelua niin yksittäisten rakennusten kuin kokonaisten asuinalueiden suhteen. Turussa tulee myös huomioida prosenttiperiaate julkisen rakentamisen yhteydessä.

 1. Kaupungin on tuettava enemmän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista

Samaa mieltä

Monimuotoinen ja monialainen rakentaminen eri asuinalueille on hyvä keino vähentää alueiden eriarvoistumista. Kohtuuhintaista vuokra-asunto tuotantoa tarvitaan lisää.

 1. Turkuun tulee rakentaa raitiotie 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni.

 1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja

Täysin eri mieltä

Lähikoulu on hyvä tapa vähentää eriarvoistumista. Kaupungeissa tulee olla tarjolla edullista vuokra-asumista laajasti. Tulee taata se, että maahanmuuttajat eivät keskity vain yhdelle alueelle vaan asuttavat kaupunkia tasaisesti. Tämä osaltaan tasaa myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää yksittäisissä kouluissa.

 1. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan

Jokseenkin samaa mieltä

Riittävän laajalla veropohjalla taataan parhaiten julkiset palvelut.

 1. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää

Täysin samaa mieltä

Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa voitaisiin siirtyä enemmän kohti lähi- ja luomuruuan suosimista. Tämä ohjaisi ruokailutottumuksia enemmän kohti kasvisruokapainotteista ruokavaliota.

 1. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti

Täysin samaa mieltä

Terveyspalveluita tulee antaa kaikille niitä tarvitseville.

 1. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille

Jokseenkin eri mieltä

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen voivat oikein toteutettuna olla jossain tilanteissa hyvä vaihtoehto. Tulee vain turvata, että verovaroilla tuotetaan laadukkaida ja oikea-aikaisia palveluita. Ei ole oikein, että verovaroilla tuotetun palvelun voitot valuvat veroparatiiseihin.

 1. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Helsingin Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tässä vastaukseni HS:ien vaalikoneen kysymyksiin.

 1. Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari

Täysin samaa mieltä

Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu.

 1. Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

Jokseenkin eri mieltä

En näe näköalatornille estettä. Kunhan se suunnitellaan kulttuuriympäristöön sopivaksi.

 1. Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie

jokseenkin eri mieltä

Raitiotien selvitystyö on siinä määrin keskeneräinen, että kannatan sen jatkamista. Mutta tämän ei tule vaarantaa Turun joukkoliikenteen kehittämistä superbusseilla.

 1. Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa

täysin samaa mieltä

Turun tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Uusiutuvaa energiaa tulee lisätä.

 1. Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita

Jokseenkin eri mieltä

Meidän tulee laajentaa ja kehittää Turun kävelykeskustaa. Erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä liikenteen nopeutta voidaan rajoittaa rakentamalla esimerkiksi tiekorokkeita ja käyttää huomiovaloja. En pidä myöskään huonona valotaulua, joka näyttää vihreää hymynaamaa, kun nopeus on sallitun rajoissa.

 1. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi

Jokseenkin eri mieltä

Kunnan oikeudet pakkolunastukseen ovat tällä hetkellä sopivalla tasolla.

 1. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit