Lue vastaukseni Allianssin vaalikoneeseen.

1. Kunnan tulee mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mielekäs ja maksuton harrastus varaten siihen riittävän rahoituksen.

Täysin samaa mieltä

Kannatan lämpimästi sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus yhteen maksuttomaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet eivät saisi olla kiinni vanhempien tulotasosta. Harrastamisella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen, hyvinvointiin ja lisäksi harrastaminen vähentää syrjäytymistä. Olen osaltani Turussa liikuntalautakunnan puheenjohtajana edistänyt Suomen mallin pilotointia Turussa, jossa harrastamisen mahdollisuutta lisätään koulupäivän yhteyteen.

Olen ehdolla Turussa 2021.

2. Kunnan tulee osallistaa kaikkia kuntalaisia, myös alaikäisiä nuoria, kunnan budjetin valmistelussa. Kunnan budjetissa päätetään mm. oppilaitosten ja mielenterveyspalveluiden käytettävissä olevista rahoista.

Täysin samaa mieltä

Nuorten osallisuutta päätöksentekoon tulee edistää. On tarpeen kuulla nuoria, jotta tiedetään tarkemmin heidän tarpeensa. Myös kansalaistaitojen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta on tärkeää, että nuoret sitoutuvat yhteiskunnalliseen toimintaan mahdollisimman varhain. Kunnan tulee edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi nuorisovaltuuston kautta.

3. Kunnan tulee tarjota vapaa-ajan tiloja (esim. liikuntasaleja ja koululuokkia) maksuttomasti nuorten, nuorten omien ryhmien ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön.

Täysin samaa mieltä

Olen Turussa liikuntalautakunnan puheenjohtajana pitänyt kiinni siitä, että lasten ja nuorten alle 20-vuotiaiden harjoitusolosuhteet liikunnan tiloihin ovat olleet ja pysyneet maksuttomina. Myös muiden vapaa-ajan tilojen käytön tulisi olla maksutonta.

4. Kunnan asioista tulee aktiivisesti viestiä nuoria kiinnostavalla tavalla hyödyntäen sosiaalisen median kanavien vuorovaikutuksellisia ominaisuuksia (esim. Instagram Storyn kyselyominaisuudet).

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että kunta viestii kaikilla mahdollisilla kanavilla. On vain hyvä, että käytetään kaikki mahdolliset keinot, joilla nuoria tavoitetaan ja edistetään heidän tiedonsaantiaan ja sitä kautta vaikutusmahdollisuuksiaan. Sosiaalinen media on tätä päivää ja varsin hyvä kanava viestiä kunnan asioista.

5. Nuorisovaltuustolla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä lautakunnissa.

Täysin samaa mieltä

Näin olemme toimineet Turussa liikuntalautakunnassa, jonka puheenjohtajana toimin.

6. Kunnan tulee päätöksillään ja toiminnallaan varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä monimuotoiseen lähiluontoon.

Täysin samaa mieltä

Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovet merkittäviä niin nuorille, kuin kaikille kunnan asukkaille. Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ovat kiistattomat niin mielenhyvinvointiin kuin kehon hyvinvointiin. Minusta on tärkeää, että meillä on saavutettavissa helpolla puistot, lähiliikuntapaikat kuin retkeilyalueetkin ja on taattu, että joukkoliikenne saavuttaa paikat hyvin. Korona-aika on nostanut esille, että erityisesti lähiliikuntapaikat ovat merkittäviä ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

7. Kunnassa tulee panostaa vähäpäästöiseen liikkumiseen tukemalla autoilun sijaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.

Täysin samaa mieltä

Kannatan sitä, että Turussa on toimivat joukkoliikenneratkaisut ja osaltamme voimme edistää monipuolista liikkumista. Kävelyllä ja pyöräilyllä on myös terveyden edistämisen kannalta merkittäviä vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon kehitettäessä kevyen liikenteen väyliä. Asuinalueet tulisi suunnitella niin, että lähipalvelut esim. lähiliikuntaolosuhteet ovat hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteen avulla.

8. Julkisissa tarjoiluissa, kuten kouluruokailussa, tulee lisätä laadukkaiden kasvipohjaisten ruokien saatavuutta.

Täysin samaa mieltä

Kunnan tulee suosia kotimaista ja lähiruokaa aina, kun se on mahdollista. Kouluruokailussa toimiva malli on tarjota sekä kasvis-, että liha ruokaa rinnakkain, jolloin kynnys kokeilla kasvisruokaa on matala. Erityisesti ruokahävikkiin tulee kiinnittää huomiota.

9. Kunnan tulee toteuttaa ilmastotekoja vaikka se johtaisi kustannusten kasvuun.

Jokseenkin samaa mieltä

Ilmastonmuutos on aikamme merkittävimpiä haasteita, johon meidän päättäjinä tulee tarttua aktiivisesti. Kestävällä ympäristö – ja ilmastopolitiikalla on suora vaikutus tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin selvitä planeetallamme. Kuitenkin tällä hetkellä meidän tulee tehdä mahdollisimman kustannustehokaita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

10. Kunnan tulee osallistua Pride-viikon sateenkaariliputukseen.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla on oikeus olla oma itsensä. Turussa meidän tulee kaikin tavoin edistää ja tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

11. Mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren on saatava apua viikon sisällä.

Täysin samaa mieltä

Olen ammatiltani mielenterveystyön tutkija ja kannan suurta huolta mielenterveyskysymyksistä. Meneillään olevassa sote-uudistuksessa mielenterveyskysymykset on nostettu hyvin esille ja tavoite matalan kynnyksen palveluille ja nopealle hoitoon pääsylle on otettu tosissaan. Mielestäni Turku tarvitsee ihan oman mielenterveysohjelman, jolla taataan, että tehdään riittävästi ennaltaehkäiseviä terveyttä edistäviä toimenpiteitä ja satsataan nopeaan apuun ja hoitoon pääsyyn. Paras tilanne on, kuin saadaan apua ajoissa ja pystytään panostamaan riittävästi ajoissa, jolloin vakavat ongelmat eivät pääse syntymään. Erityisesti korona-aika on lisännyt nuorten ahdistuneisuutta ja mielenterveyshaasteita. Nyt tarvitaan kohdennettuja ja vaikuttavia toimia, jotta mielenterveyden haasteet eivät lisäänny ja nuorten hyvinvointi kohenee.

12. Alle 25-vuotiaille on tarjottava laadukkaita seksuaaliterveyspalveluita, kuten maksuton ehkäisy (mm. kondomit, ehkäisypillerit) sekä seksuaali- ja ihmissuhdeneuvontaa.

Täysin samaa mieltä

Turussa tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille. Tämä saatiin aikaiseksi SDP:n ajamana.

13. Kunnan on tuettava nuorten työllistymistä ja sitä tukevia palveluita tarvittaessa muiden väestöryhmien edelle.

Jokseenkin samaa mieltä

Työllisyys ja työllisyystoimenpiteet ovat todella tärkeässä roolissa Turussa. Nuorten ja opiskelijoiden työllisyyttä tulee tukea mahdollistamalla erilaisia kesätyöpaikkoja. Opiskelijoiden työllisyyttä tulee tukea mahdollistamalla korkeakouluharjoittelut ja sitouttamalla alueen elinkeinoelämää ottamaan ja työllistämään nuoria.

14. Toisen asteen koulutukseen (esim. lukio, ammatillinen oppilaitos) tulee olla mahdollista osallistua muuttamatta pois kotoa.

Täysin samaa mieltä

Turussa toinen aste on hyvin saavutettavissa. Erityisesti Turussa ammatillinen koulutus ansaitsee uuden Taito kampuksen Itäharjulle muiden korkeakoulujen läheisyyteen.

15. Puolueiden nuorisojärjestöjen tulee päästä kouluihin ja oppilaitoksiin kertomaan poliittisesta päätöksenteosta ja puoluepoliittisesta vaikuttamisesta.

Täysin samaa mieltä

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon tulee kaikin mahdollisin tavoin lisätä ja tukea.

16. Minkä seuraavista tulisi olla ensisijainen keino koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisemisessä? Valitse yksi.

Kouluissa tehtävän nuorisotyön lisääminen

Kiva koulumalli on tutkittu menetelmä kiusaamisen vähentämiseksi. Meidän tulee kuitenkin tehdä paljon muitakin toimenpiteitä kiusaamisen vähentämiseksi. Ryhmäytyminen, ja riittävät oppilashuollon resurssit ovat toimivia tapoja. Kiusatun tulee myös saada riittävästi tukea ja apua asian käsittelyssä. Nuorisotyön osuus kouluissa voisi olla paljon suurempi ja tällä voisi olla merkittävä rooli tulevaisuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *