1. Verotusta ei pidä kunnassani enää nostaa, vaan etsiä mieluummin menoleikkauksia.

Eri mieltä

Tavoitteen tulee olla, talous saadaan tasapainoon ja velanotto vähenee. Minusta veronkorotukset pitää nähdä viimeisenä vaihtoehtona ja sitä ennen meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen muu. Turussa talouden näkökulmasta meidän tulee tarkastella ensin kaikki rakenteelliset muutokset, ennen kuin pohdimme veronkorotuksia.

2. Uskon hallituksen sote-uudistuksen parantavan kuntani sosiaali- ja terveyspalveluita.

Täysin samaa mieltä

Sote uudistuksen tila ja suunnitelmat vaikuttavat hyville ja erityisesti tulevaisuuden terveyskeskus kehitys vaikuttaa lupaavalle.

Minusta on hyvä, että mielenterveys ja päihdepalvelut on voimakkaasti nyt integroituna tähän uuteen tulevaisuuden terveyskeskustyöhön.

Vaikka vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille niin terveyden edistämisen rooli ja vastuu jää kunnille. Tässä Turussa pitää huolta myös jatkossa, että terveyden edistämisen toiminnot esim. liikunta, kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi pysyvät korkealla tasolla.

3. Vanhusten huolehtimiseen niin kodeissa kuin laitoksissa pitäisi suunnata lisää rahaa, vaikka se olisi pois lasten kouluttamisesta ja hoitamisesta.

Neutraali

Minusta näitä ei voi laittaa vastakkain. Hyvinvointivaltio pitää huolta kaikista sen jäsenistä, nuorista ja vanhoista.

Lapsiin ja nuoriin panostaminen tuo toki merkittäviä tuloksia tulevaisuudessa ja erityisesti koulutuksen ja osaamisentason noustessa.

Mutta samaan aikaan iäkkäämmästä väestöstä tulee pitää huolta ja ennaltaehkäistä sairauksista tulevia kuluja kunnalle.

Omaishoito on kustannustehokasta ja omaishoitajien voinnista tulee pitää hyvää huolta.

4. Koulu- ja päivähoitoverkostoa ei saa supistaa, vaikka se kiristäisi kunnan taloutta.

Samaa mieltä

Koulu- ja päiväkotiverkoston tulee olla riittävän laaja ja erityisesti varhaiskasvatuksen puolella tulee pitää huolta, että kunnan tarjoamia varhaiskasvatuksen palveluita löytyy jokaiselta asuinalueelta, jotta perheet voivat aidosti valita palveluntarjoajan väliltä.

Kouluverkon osalta tulee selvittää, että miten tehokkaasti erikokoiset kouluyksiköt toimivat ja onko tarvetta tehostaa kouluverkostoa.

Pitää myös tunnistaa, että kouluverkko on muuttuva ja riippuva uusista asuinalueista sekä kaupungin kasvamisesta.

5. Vanhusten hoivapalvelujen tuottamista ei pitäisi ulkoistaa yhtään enempää yksityisille yrityksille.

Täysin samaa mieltä

Vanhuspalvelut tulee tuottaa pääasiassa kunnan omana tuotantona. Tarvittaessa palveluita voidaan ostaa ja täydentää esimerkiksi kolmannen sektorin ja järjestöjen toimesta.

Voittoa tavoitteleva toiminta vanhuspalveluissa on haasteellista. Joka ikinen ikääntynyt vanhuspalvelun asiakas ansaitsee laadukasta ja hyvää hoitoa.

Turussa tulee erityisesti kehittää kotihoitoa ja tukea omaishoitoa ja omaishoitajien jaksamista.

6. Kuntani on lisättävä resursseja turvallisuuden parantamiseksi, jotta turvattomuuden tunne ei lisäänny, vaan vähenee.

Samaa mieltä

Turvattomuuden tunteen syntymiseen vaikuttaa moninaiset asiat.

Turussa tulee panostaa monimuotoiseen asumiseen, asuinalueiden viihtyvyyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Uskon, että näillä toimilla turvattomuuden tunne vähenee.

7. Kannatan asunnottomuuden vähentämistä järjestämällä sosiaalisesti tuettua asumista, vaikka niitä tulisi omalle asuinalueelleni.

Täysin samaa mieltä

Turussa asunnottomuus on kehittynyt huonoon suuntaan ja suurista kaupungeista meillä on asunnottomien määrä kasvanut.

Asunnottomuus on monimuotoinen ongelma ja siksi sen poistaminen vaatii erilaisia toimia. Tulee tukea niitä tahoja, jotka jo nyt tekevät erittäin hyvää työtä asunnottomien hyväksi.

Turun asunnottomuutta poistetaan rakentamalla kohtuuhintaisia asuntoja, tarjoamalla erilaisia asumismuotoja ja parantamalla asunnottomien ohjausta.

Nuorten syrjäytymistä ja köyhyyttä tulee ennaltaehkäistä tehokkaasti erityisesti alle 25-vuotiailla, minkä ikäryhmän asunnottomuus on Turussa lisääntynyt lähivuosien aikana.

8. Kuntaani voi ottaa lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Täysin samaa mieltä

Turkuun mahtuu lisää turvapaikanhakijoita. Meillä on toimiva vastaanottokeskus Turussa ja muita järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden järjestämiä palveluita.

Integraatioon ja kieliopetukseen tulee satsata, jotta turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus sopeutua Suomalaiseen yhteiskuntaan, saada koulutusta ja työtä.

9. Kuntaani pitäisi rakennuttaa lisää edullisia vuokra-asuntoja.

Täysin samaa mieltä

Tarvitsemme monimuotoista ja edullista asumista Turussa.

Asuntotarpeeseen on vastattava myös omien asuntoyhtiöiden avulla, jotta yksityisen sektorin rakentamisen hiljentyminen ei johda työttömyyteen ja vuokrien turhaan kasvuun.

Se mahdollistaa talouden syklien tasaamisen ja uusien innovaatioiden testaamisen, kuten esimerkiksi TVT-asunnot Oy on yhdessä paikallisen puutalorakentajan kanssa toiminut.

10. Kuntani tulisi pyrkiä eri keinoin tonttien hinnoilla ja verotuksella lisäämään omistusasumisen houkuttelevuutta kunnassani.

Täysin samaa mieltä

Turussa asuinalueiden kehityksen hallintaan tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa.

Uusille asuinalueille tulee rakentaa monipuolisesti eri hallintamuotoja ja kaikenlaisia huoneistotyyppejä.

Suuri määrä pieniä asuntoja tai vuokra-asuntovaltaisuus voi aiheuttaa läpikulkualueen leiman, mikä heikentää alueen tasapainoista kehitystä. Tarpeen on myös pitää huolta, että uusilla asuinalueilla on toimivat julkisen liikenteen ratkaisut.

11. Kotikuntaani pitäisi rakentaa lisää tuulivoimaa tai muita uusiutuvan energian lähteitä.

Täysin samaa mieltä

Turussa on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja meidän tulee pitää niistä kiinni. Uusiutuvan energian käyttö ja erilaiset kestävän energian käytön ratkaisut tulee huomioida ja edelleen kehittää niiden käyttöä.

12. Energia-alalla suunnitellaan pienydinvoimaloita. Hyväksyn sellaisen sijoittamisen kuntaani.

Täysin eri mieltä

Ensisijaisesti tulee tarkastella mahdollisuutta käyttää uusiutuvaa energiaa ja kestäviä energiaratkaisuja.

Esimerkiksi, rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Turun kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan ekologista ja kestävää rakentamista yhdessä muiden ratkaisujen kanssa.

13. Kunnan on ennemmin helpotettava yksityisautoilua kuin kehitettävä julkista liikennettä.

Eri mieltä

Turussa tulee kehittää julkista liikennettä yhdessä kevyen liikenteen väylillä.

Yksityisautoilu tulee mahdollistaa, mutta julkista liikennettä tulee kehittää entisestään.

Liikkumispolitiikan keskeisinä tavoitteina Turussa on turvallisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisääminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen. 

14. Kunnan pitää tehdä lisää pyöräteitä, vaikka ne veisivät tilaa autokaistoilta.

Samaa mieltä

Liikennettä houkutellaan aktiivisesti pois henkilöautoilusta.

Tämä vapauttaa rajallista katutilaa tasa-arvoisemmin kaikkien liikkujien käyttöön.

Liikkumisen siirtyminen kestävämpiin liikkumismuotoihin on myös autoilijoiden etu ruuhkien vähentyessä ja matka-aikojen ollessa kilpailukykyisiä sitä aidosti tarvitseville.

15. Kuntani pitää panostaa merkittävästi sähkö- ja kaasuautoilun infrastruktuuriin, kuten esimerkiksi latauspaikkoihin.

Täysin samaa mieltä

Sähköautoilun edistämiseksi kaupungin keskustaan pyritään saamaan lisää latausinfraa.

Kaupungin päätavoitteena on kuitenkin autoilun vähentäminen, ei sen muuttaminen, pitkällä aikavälillä.

16. Kannatan viikoittaisia kasvisruokapäiviä kouluihin kunnassani.

Täysin samaa mieltä

Kasvispainotteisuutta tulee lisätä. Samoin meidän tulee laittaa painoarvoa ruuan eettisyydellä sekä painottaa kotimaista ja lähiruokaa.

Ilmastonmuutos on todellinen haaste meidän aikamme päättäjille. Vähentämällä lihan osuutta ruokailussa voimme alentaa merkittävästi ympäristökuormitusta.

Turussa tulee selvittää, että miten julkisen ruokailun lihan kulutuksen vähentäminen voitaisiin toteuttaa.

17. Kannatan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta kunnassani.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla on oikeus olla oma itsensä. Turussa meidän tulee kaikin tavoin edistää ja tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

18. Ei haittaa, että yhteiskunnassa jotkut ryhmät ovat paremmassa taloudellisessa asemassa kuin toiset.

Täysin eri mieltä

Aikamme yksi suurimpia haasteita ovat eriarvoisuuden lisääntyminen. Meidän tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentämään eriarvoisuuden kasvua.

Tässä taloudellinen eriarvoisuus on yksi iso kysymys. Heikommassa taloudellisessa asemassa oleville kasaantuu helpommin muitakin haasteita.

Esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivät saattavat jäädä työ- ja ansiotulokehityksestä jälkeen ja tämä altistaa heitä merkittävästi enemmän köyhyydelle.

19. Mielestäni yhteiskunnan ei pitäisi ohjata vahvasti siihen, että äiti ja isä ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona.

Täysin eri mieltä

Perhevapaa uudistus on ollut aikamme yksi tärkeimmistä uudistuksista.

Uudistus takaa yhtäläiset etuudet riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista, ja yksinhuoltajavanhemmille oikeuden käyttää molempien vanhempien vanhempainrahakiintiöt.

Tasa-arvoa vahvistetaan paitsi perheiden sisällä, myös erilaisten perheiden välillä. Uudistuksessa taataan yhtäläiset päivärahat riippumatta perhemuodosta.

20. Monikulttuurisuuden edistäminen lisäämällä maahanmuuttajien määrää kunnassani on hyvä asia.

Täysin samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki ja meidän tulee olla sitä jatkossakin.

Turussa tulee panostaa erityisesti korkeakoulujen vaihtoihin ja ulkomaalaisten huippututkijoiden mahdollisuuteen hakeutua turkulaisiin tutkimushankkeisiin.

21. Ratapiha-areena keskustan uutena kulttuurikeskuksena on turha hanke.

Täysin eri mieltä

Rata-piha hanke takaa turkulaisille työtä ja verotuloja. Aikana, jolloin talous on tiukalla, tulee meidän panostaa kaupunkikehittämishankkeisiin, joissa saadaan investointeja Turkuun.

Tavoitteena on, että sijoittamalla 30 miljoonaa tähän hankkeeseen kaupunki saa vastineeksi noin 600 miljoonan edestä kaupunkikehittämistä eli uusi asuntoja, toimisto- ja liiketiloja, uutta infraa ja ennen kaikkea alueelle työtä.

22. Turkuun pitäisi rakentaa ratikka.

Neutraali

Meidän tulee kehittää Turussa merkittävästi julkista liikennettä ja sitouduttava osaltamme ilmastotavoitteisiin.

Kuluneella valtuustokaudella olemme sitoutuneet raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelman selvitykseen ja eteenpäin viemiseen. Tulee kuitenkin saada selkeä esitys siitä, miten taloudellisesti saamme raitiotien toteutettua.

Tänä aikana, kun taloudellinen kehitys on ollut alamäessä, tulee arvioida tarkkaan raitiotien kustannuslaskelmat ja kaupungin taloudelliset vastuut hankkeessa.

Näiden laskelmien yhteydessä meidän tulee myös selvittää raitiotien kustannushyödyt Turulle yhdessä velan takaisinmaksusuunnitelman kanssa. 

23. Asunnottomien ja päihdeongelmistakin kärsivien ihmisten Niittykoti-asumisyksikön sijoittaminen Hepokultaan on ollut virhe, ja yksikkö pitäisi siirtää muualle.

Eri mieltä

On selvää, että Niittykoti-asumisyksiköllä on ollut ongelmia ja erityisesti ohjaajien resursseissa on ollut haastetta.

Kuitenkin tutkimusten mukaan asunnottomuuteen ja mielenterveys- ja päihdeongelmiin yksi toimiva ratkaisu on asunto ensin- politiikka. Tulee kuitenkin pitää huolta, että Niittykoti- asumisyksikkö ja sen kaltaiset muut yksiköt toimivat riittävillä resursseilla. 

24. Turussa rakennus- ja korjaushankkeiden budjetit ovat paukkuneet toinen toisensa perään, ja sille on saatava stoppi.

Täysin samaa mieltä

Turussa on useat korjaus- ja rakennushankkeet paukkuneet budjetin osalta yli. Hankkeet tulee valmistella ja suunnitella huolella ja erityisesti sopimukset tulee hoitaa niin, että vastaavia ylityksiä ei synnyt.

Hankkeet pitää tehdä niin, että ihmiset ovat niistä vastuussa. 

25. Koulujen sisäilmaongelmat ovat paisuneet Turussa, ja on ensisijaisen tärkeää, että oppilaat ja henkilökunta saavat jatkossa työskennellä hyvissä tiloissa vaikka se tulisikin kalliiksi.

Täysin samaa mieltä

Koulujen osalta korjausvelka on merkittävä ja tulevalla valtuustokaudella tulee jatkaa jo aloitettua suunnitelmallista työtä kouluverkoston kehittämisen osalta.

Meidän tulee tietää, että mitkä kiinteistöt vaativat korjaamista, mitkä kiinteistöt ovat jo niin huonossa kunnossa, että ne vaativat uuden rakennuksen tilalle.

Kouluverkoston kehittäminen kytkeytyy vahvasti myös liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen ja näitä tulisi viedä yhdessä teenpäin.

Mutta selvää on, että koulukiinteistöjen tulee olla kunnossa ja turvalliset niin lapsille kuin aikuisille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *