1. Hallitus on säätämässä ruuhkamaksujen käyttöönoton mahdollistavaa lakia kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan. Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla.

Osin eri mieltä

Turussa on toimiva joukkoliikenne ja edes ruuhka-aikaan ei ole suuria ruuhkia. Ruuhkamaksut voivat olla varteenotettava järjestelmä esim. pääkaupunkiseudulla, mutta en näe sitä Turussa nyt toimivaksi järjestelmäksi.

Ensisijaisesti tulee kehittää joukkoliikennettä liikenteen sujuvoittamiseksi.

2. Hallituksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 1,55 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotoimet eivät saa johtaa autoilun hinnan nousuun niin, että taloudelliset kustannukset tulevat esteeksi autolla töihin kulkemiselle.

Täysin samaa mieltä

Turussa ilmastotavoitteista tulee pitää kiinni ja samalla voimme kehittää julkista liikennettä. Omalla autolla tulee kuitenkin voida liikkua ja mennä töihin ja sen kustannukset eivät saa nousta liian korkealle.

Liikkumispolitiikan keskeisinä tavoitteina Turussa on turvallisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisääminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen. 

3. Helsinki julisti syyskuussa ilmastohätätilan, joka alleviivaa kunnan vastuuta hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kotikuntani tulee julistaa alkavalla valtuustokaudella ilmastohätätila.

Osittain eri mieltä

Turulla on kunnianhimoinen ilmastotavoite olla hiilineutraali 2029. Tämä on merkittävästi aiemmin kuin tavoitteeksi on asetettu Euroopan tai pohjoismaiden tasolla.

Minusta tämä on toistaiseksi riittävä. Jos näyttää, että emme saavutat tavoitteita, tulee tehdä uusi suunnitelma. 

4. Luxemburg pyrkii vähentämään yksityisautoilua maksuttomalla julkisella liikenteellä. Myös Tallinnassa julkinen liikenne on maksutonta alueen asukkaille. Kotikuntani pitää siirtyä maksuttomaan julkiseen liikenteeseen, vaikka se nostaisi veroäyriä.

Osin eri mieltä

Mielestäni nyt ei ole aika nostaa veroprosenttia, vaikka maksuton joukkoliikenne kuulostaakin hyvälle.

En kuitenkaan näe sitä nyt realistina kokeiluna, mutta tulevaisuudessa voi olla mahdollista harkita maksuttoman joukkoliikenteen pilottia. 

5. Kuntien taloutta on avitettu koronatuella, mutta koronakriisin todellinen hintalappu paljastuu vasta viipeellä. Kotikunnassani on kiristettävä ennemmin veroja kuin leikattava menoja talouden vakauttamiseksi koronakriisin jälkeen.

Osin eri mieltä

Tavoitteen tulee olla että, talous saadaan tasapainoon ja velanotto vähenee.

Minusta veronkorotukset pitää nähdä viimeisenä vaihtoehtona ja sitä ennen meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen muu taloutta tasapainottava toiminta.

Turussa talouden näkökulmasta meidän tulee tarkastella ensin kaikki rakenteelliset muutokset, ennen kuin pohdimme veronkorotuksia tai lisämaksuja asiakasmaksuihin.

6. Kuntien kiinteistöverotulot ovat noin kaksi miljardia euroa. Vaikeutuva taloustilanne voi tuoda paineita nostaa kiinteistöveroprosentteja. Kotikuntani tulee paikata kassaansa kiinteistöveroluokkien nostolla.

Osin samaa mieltä

Mikäli taloudellinen tilanne sitä vaatii, niin voisin harkita kiinteistöveroprosentin nostoa.

7. Väestökato koettelee Suomessa kovimmalla kädellä alle 5 000 asukkaan kuntia. Osalle kunnista lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen tulee olemaan vaikeaa. Siitä huolimatta koko Suomi on pidettävä asuttuna ja pienten kuntien on pystyttävä pysymään itsenäisinä.

Osin eri mieltä

Kaupungistuminen on iso yhteiskunnallinen kysymys ja megatrendi joka puolella maailmaa.

Turku tulee olemaan alueemme keskus ja muuttovoittoinen. SDP:n tavoitteena ovat sosiaalisesti oikeudenmukaiset, ympäristöllisesti kestävät ja taloudellisesti vastuulliset kaupungit.

Kaupunkien haasteet liittyvät esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun, ilmastonmuutokseen, työn muutokseen, demokratiaan sekä kaupunkien toimintakykyyn.

8. Kunnallisveroa maksetaan vain ansiotuloista, eivätkä pääomatuloilla elävät siten osallistu kunnallisten palvelujen maksamiseen. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

Osin samaa mieltä

Suurituloiset ihmiset maksavat veronsa yleensä pääomatuloista eikä ansiotuloista.

Pääomatuloista ei makseta veroja kuntaan, joten näin he eivät osallistu pääomatulonkautta kunnan palveluiden maksamiseen.

Kunnanvaltuustossa tuskin pääsemme päättämään tästä linjauksesta, että voidaanko pääomatuloa verottaa kuntaan, vaan tämä päätös tehdään valtakunnan tasolla.

9. Keskeinen kysymys kunnissa on, miten palveluja tuotetaan. Julkisia palveluja tulee ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

Täysin eri mieltä

Kunnan omalla tuotannolla voidaan ylläpitää monia palveluita laadukkaasti. Julkisia palveluita voidaan myös täydentää palvelusetelijärjestelmällä.

Tulee kuitenkin pitää huolta, esim. varhaiskasvatuksen osalta, että kaikilla asuinalueilla on valittavana myös julkinen kunnan oma päiväkoti.

10. Sukupuolitietoinen budjetointi ottaa huomioon talousarvion ja julkisen talouden päätösten vaikutukset eri sukupuoliin. Toimintatapaa on pilotoinut Suomessa Helsinki. Kuntani tulee ottaa käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi.

Täysin samaa mieltä

Sukupuolitietoinen budjetointi on sukupuolten tasa-arvon edistämistä budjettiprosessissa. Talousarvio ja muut julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin. Ne voivat joko edistää tai heikentää tasa-arvoa. 

11. Kouluissa tapahtuvasta väkivallasta puhutaan yleisesti koulukiusaamisena. Julkisessa keskustelussa on pohdittu, vähätteleekö termi raaempia tekoja. Koulukiusaamisen sijaan kotikunnassani tulee siirtyä käyttämään lainvastaisista teoista termiä kouluväkivalta.

Täysin samaa mieltä

Koulukiusaamisella ja kouluväkivallalla on eri vivahde. Lainvastaisista teoista puhuessa kouluväkivalta on sopiva termi. 

12. Koska alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, kouluissa tapahtuvista lainvastaisista teoista ei käytetä rikos-termiä. Kouluissa oppilaaseen kohdistuvat selvästi lainvastaiset teot pitää siirtää suoraan poliisin ja/tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi.

Täysin samaa mieltä

Mikäli tapahtuu lainvastaisia tekoja, tulee ilmoittaa poliisille ja sosiaaliviranomaisille. Tilanteeseen tulee aina puuttua, mikäli lainvastaisia tekoja tapahtuu.

Kiusaamiselle tulee olla täysin nollatoleranssi ja minkäänlainen kouluväkivalta ei ole hyväksyttävää.

13. Poikien oppimistulokset ovat heikentyneet. Opetushallitus on nostanut yhtenä keinona esiin miesopettajien määrän lisäämisen. Mieskiintiöt pitää palauttaa opettajankoulutukseen, sillä mies on pojille koulussa parempi roolimalli kuin nainen.

Täysin eri mieltä

Poikien oppimistulosten heikentymisen taustalla on muut tekijät kuin opettajan sukupuoli. Yksi keskeinen syy tyttöjen ja poikien koulumenestyseroihin on tyttöjen poikia parempi lukutaito.

Viimeisimmässä Pisa-arvioinnissa tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa vastasi runsaan vuoden eroa koulun oppimäärän hallinnassa. Poikien lukutaitoon tulee satsata huomattavasti enemmän.

14. Pienenevät ikäluokat luovat painetta lopettaa kouluja entisestään. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on pitänyt 5 000 asukkaan väestöpohjaa riittävänä perus- ja yläkoulun pyörittämiseen. Pienet koulut tulee säilyttää, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.

Osin samaa mieltä

Koulu- ja päiväkotiverkoston tulee olla riittävän laaja ja erityisesti varhaiskasvatuksen puolella tulee pitää huolta, että kunnan tarjoamia varhaiskasvatuksen palveluita löytyy jokaiselta asuinalueelta, jotta perheet voivat aidosti valita palveluntarjoajan väliltä.

Kouluverkon osalta tulee selvittää, että miten tehokkaasti erikokoiset kouluyksiköt toimivat ja onko tarvetta tehostaa kouluverkostoa.

Pitää myös tunnistaa, että kouluverkko on muuttuva ja riippuva uusista asuinalueista sekä kaupungin kasvamisesta.

15. Koulujen ja kirjastojen wc-tiloja on muutettu Suomessakin sukupuolineutraaleiksi trans- ja muunsukupuolisten tasavertaisen kohtelun takia. Kotikuntani tulee muuttaa koulujen ja kirjastojen wc-tilat sukupuolineutraaleiksi tulevan valtuustokauden loppuun mennessä.

Osin samaa mieltä

Turussa on jo tehty paljon julkisiin tiloihin sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Samoin meillä on panostettu sukupuolineutraaleihin pukukoppeihin uimahalleissa. Mutta tulee myös säilyttää perinteiset nais- ja miesvaihtoehtoiset wc-tilat.

16. Suomalaisista 1,2 miljoonaa asuu yksin. Kasvukeskuksissa kysyntä pienille sinkkujen ja lapsettomien parien asunnoille on kasvanut. Pienten asuntojen rakentamista tulee lisätä kuntien asumiskeskuksissa ja kaupunkien keskusta-alueilla perheasuntojen kustannuksella.

Osin eri mieltä

Turussa tarvitaan molempia, sekä perheasuntoja, että pieniä asuntoja. Keskustassa tulee mahdollistaa yhtä lailla monimuotoinen asuminen, joka soveltuu niin perheille kuin yksinasujille.

17. Yksineläjistä suuri osa on nuoria ja ikääntyneitä. Asunnon ostaminen esimerkiksi Helsingistä voi olla vaikeaa yksineläjille. Pienituloisille yksineläjille pitäisi maksaa sinkkulisää.

Osin eri mieltä

Turussa tulee panostaa edulliseen asuntotuotantoon ja sitä kautta turvata kaikkien väestöryhmien mahdollisuus hyvään asumiseen.

18. Kunnan on mahdollista maksaa kotihoidontukeen kuuluvan hoitorahan ja -lisän päälle kuntalisää, mutta suuri osa kunnista ei sitä maksa. Kotikuntani pitää maksaa kotihoidon kuntalisää.

Täysin eri mieltä

Minusta meidän tulee kannustaa ensisijaisesti äitejä ja isiä palaamaan takaisin työelämään perhevapaiden jälkeen.

Perhevapaa uudistus on ollut aikamme yksi tärkeimmistä uudistuksista.

Uudistus takaa yhtäläiset etuudet riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista, ja yksinhuoltajavanhemmille oikeuden käyttää molempien vanhempien vanhempainrahakiintiöt.

Tasa-arvoa vahvistetaan paitsi perheiden sisällä, myös erilaisten perheiden välillä. Uudistuksessa taataan yhtäläiset päivärahat riippumatta perhemuodosta.

19. Tulotason tai synnyinmaan mukainen alueellinen eriytymiskehitys eli segregaatio herättää turvattomuuden tunnetta. Paras keino estää slummiutumista on kaavoittaa samalle alueelle omistus- ja vuokra-asuntoja.

Täysin samaa mieltä

Asuinalueiden kehityksen hallintaan tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa.

Uusille asuinalueille tulee rakentaa monipuolisesti eri hallintamuotoja ja kaikenlaisia huoneistotyyppejä.

Suuri määrä pieniä asuntoja tai vuokra-asuntovaltaisuus voi aiheuttaa läpikulkualueen leiman, mikä heikentää alueen tasapainoista kehitystä. Uusille asuinalueille pitää tuoda peruspalvelut asukkaiden mukana.

Palvelut lisäävät viihtyisyyttä sekä luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä omasta asuinalueesta, mikä edistää tasa-arvon toteutumista ja turvallisuuden tunteen muodostumista.

20. Palveluseteli on yksi tapa järjestään kunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelien käyttöönottoa tulee lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.

Osin eri mieltä

Palvelusetelillä voidaan lyhentää jonoja, mutta tulee myös puuttua juurisyihin ja kehittää palveluita niin, että jonoja ei muodostu liikaa.

Näin korona-aikana ja sen jälkeen meillä on merkittävästi hoitovelkaa maksettavana ja silloin varmasti palvelusetelijärjestelmä osaltaan toimii apuna.

21. Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakuntien harteille. Talousvaikeuksissa kuntien leikkauslistat kohdistuvat pakon edessä sote-uudistuksen jälkeen yhä useammin koulutukseen.

Osin samaa mieltä

Sote-uudistuksen jälkeen kunnilla on varmasti haasteita talouden tasapainottamisessa edelleen.

Tulee kuitenkin ensisijaisesti löytää ratkaisuja, joilla vältämme leikkaukset ja toiminnan supistamisen ja samalla lisääntyvät asiakasmaksut esim. vapaa-ajan sektorilla.

22. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kunnissa on yleistynyt, mutta läheskään kaikki eivät sitä tarjoa. Nykyhallituksen ohjelmaan on kirjattu kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Kotikuntani pitää tarjota ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.

Täysin samaa mieltä

Turussa tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille. Tämä saatiin aikaiseksi SDP:n ajamana.

23. Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa. Huumeiden valvotut käyttötilat ovat hyvä keino torjua huumeongelmaa.

Täysin samaa mieltä

Tulee selvittää voisiko valvotut pistostilat toimia myös Suomessa ja voisiko Turku osaltaan pilotoida niiden toimintaa. Euroopassa niistä on saatu hyviä kokemuksia ja sairaudet ja kuolleisuus on vähentynyt.

24. Kuntien energiantuotanto on murroksessa hiilineutraalisuustavoitteiden myötä. Kotikuntani pitää luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä, vaikka se tarkoittaisi kallistuvaa energiaa tai korkeampaa verotusta.

Osittain samaa mieltä

Turku on sitoutunut ilmastotavoitteisiin ja kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2029.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin kriisi ja meidän tulee tehdä kaikkemme, että onnistumme torjumaan ilmastonmuutosta.

25. Kunta vastaa alueensa kaavoituksesta ja on siten keskeinen toimija tuulivoiman kaavoituksessa. Tuulivoimaa ei saa rakentaa liian lähelle asumista eikä maisemallisesti herkille alueille.

Täysin samaa mieltä

Tuulivoimaa ja uusiutuvaa energiantuotantoa tulee lisätä. Suomessa on paljon paikkoja, jonne tuulivoimalat sopivat oikein hyvin mutta en näe, että niitä tulee sijoittaa ihan asutuksen lähelle tai maisemallisesti herkille alueille.

Suomessa on siitäkin huolimatta paljon tilaa tuulivoimalle.

26. Turun uuden konserttitalon paikasta on syntynyt kädenvääntö, joka on viivästyttänyt sen suunnittelua. Itsenäisyydenaukio on paras paikka uudelle konserttitalolle.

Täysin eri mieltä

Minusta ensisijaisesti tulee puhua koko kansan musiikkitalosta ja sille tulee löytää parempi sijainti.

Minusta hyviä sijaintivaihtoehtoja ovat Linnafältin alue tai Kupittaan kansi. Olisi houkuttelevaa saada arkkitehtonisesti upea musiikkitaloa Turun merelliseen maisemaan Aurajoen suulle, josta sen näkevät myös kaupunkiin saapuvat risteilylaivat.

Musiikkitalon tulee olla kaupunkilaisten olohuone, jossa on tiloja niin musiikille kuin muullekin kulttuurille.

27. Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden, Tunnin junan alustava hinta-arvio on 2,76 miljardia euroa. Sen odotetaan olevan kokonaan valmis 2030-luvun alussa. Kaupunkien välinen matka lyhenisi 43 minuutilla. Tunnin juna on liian pitkä ja kallis hanke suhteessa siitä saataviin hyötyihin.

Täysin eri mieltä

Tunnin juna on kannatettava hanke. Tunnin juna edistää niin turkulaisten työssäkäynti mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, kuin sieltä tännepäin.

Tämä on merkittävä alueellinen edunvalvontahanke, jota meidän tulee edistää.

28. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Sen saavuttamiseksi alueen kasvihuonepäästöjä vähennetään siihen mennessä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Turun pitää pyrkiä hiilineutraaliksi, vaikka se vaatisi yksityisautoilumahdollisuuksien heikentämistä.

Osittain samaa mieltä

Turun tulee pyrkiä hiilineutraaliksi ja meillä on siinä kunnianhimoiset tavoitteet. Turussa tulee kehittää julkista liikennettä yhdessä kevyen liikenteen väylillä.

Yksityisautoilu tulee mahdollistaa, mutta julkista liikennettä tulee kehittää entisestään.

Liikkumispolitiikan keskeisinä tavoitteina Turussa on turvallisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisääminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen.

29. Turku ja Helsinki ovat toteuttaneet yhdessä kolmannen Itämeri-ohjelman vuosille 2019-2023, sillä rehevöityminen on edelleen vakava ongelma lähes koko Itämerellä. Turussa tehdään riittävästi töitä Saariston ja Itämeren suojelemiseksi.

Täysin eri mieltä

Saariston ja Itämeren suojelu ja hyvinvointi pitäisi olla meidän kaikkien asia. Turku osaltaan voisi tehdä varmasti enemmän Itämeren ja Saariston hyvinvoinnin eteen.

30. Turun kaupunki käsittelee parhaillaan raitiotiehanketta, joka toteutuessaan olisi arvion mukaan valmis vuonna 2029. Raitiotie on tarpeellinen lisä ja kannattava investointi Turun joukkoliikenteeseen.

Neutraali

Meidän tulee kehittää Turussa merkittävästi julkista liikennettä ja sitouduttava osaltamme ilmastotavoitteisiin.

Kuluneella valtuustokaudella olemme sitoutuneet raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelman selvitykseen ja eteenpäin viemiseen.

Tulee kuitenkin saada selkeä esitys siitä, miten taloudellisesti saamme raitiotien toteutettua.

Tänä aikana, kun taloudellinen kehitys on ollut alamäessä, tulee arvioida tarkkaan raitiotien kustannuslaskelmat ja kaupungin taloudelliset vastuut hankkeessa.

Näiden laskelmien yhteydessä meidän tulee myös selvittää raitiotien kustannushyödyt Turulle yhdessä velan takaisinmaksusuunnitelman kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *