Tässä vastaukseni HS:ien vaalikoneen kysymyksiin.

 1. Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari

Täysin samaa mieltä

Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu.

 1. Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

Jokseenkin eri mieltä

En näe näköalatornille estettä. Kunhan se suunnitellaan kulttuuriympäristöön sopivaksi.

 1. Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie

jokseenkin eri mieltä

Raitiotien selvitystyö on siinä määrin keskeneräinen, että kannatan sen jatkamista. Mutta tämän ei tule vaarantaa Turun joukkoliikenteen kehittämistä superbusseilla.

 1. Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa

täysin samaa mieltä

Turun tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Uusiutuvaa energiaa tulee lisätä.

 1. Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita

Jokseenkin eri mieltä

Meidän tulee laajentaa ja kehittää Turun kävelykeskustaa. Erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä liikenteen nopeutta voidaan rajoittaa rakentamalla esimerkiksi tiekorokkeita ja käyttää huomiovaloja. En pidä myöskään huonona valotaulua, joka näyttää vihreää hymynaamaa, kun nopeus on sallitun rajoissa.

 1. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi

Jokseenkin eri mieltä

Kunnan oikeudet pakkolunastukseen ovat tällä hetkellä sopivalla tasolla.

 1. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa 

Täysin eri mieltä

Valitusoikeutta ei kannata rajata. Tehokkaampi keino on taata kaavan valmistelussa avoimuus ja kuntalaisen vaikutusmahdollisuus.

 1. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

Jokseenkin eri mieltä

Autopaikkojen tarve on aluekohtainen, sillä autopaikan tarve on erilainen eri kaupunginosissa riippuen asukkaiden ja alueen ominaisuksista.

 1. Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä

Jokseenkin samaa mieltä

Pyöräilyn tukeminen on osa terveyden edistämistä. Jotta voidaan tukea pyöräilyä, niin on perusteltua pitää huolta pyörä- ja kävelyteiden riittävästä puhdistuksesta.

 1. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä

Täysin eri mieltä

Turun keskustan alueella kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tulee olla etusijalla. Kävelykeskustan laajentaminen toimii myös autoilun vähentämisessä ja joukkoliikenteen tukemisessa.

 1. Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

Täysin eri mieltä

Kirjastot toimivat hyvinvoinnin edistäjinä. Kirjaston palvelut voivat laajentua myös muuttuvan yhteiskunnan myötä.

 1. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille

Jokseenkin samaa mieltä

En kannata kouluverkon kaventamista tässä tilanteessa. Toimiva lähikoulu on peruskoulun menestyksen edellytys. Mutta tulevaisuudessa tulee huomioida riittävän pitkällä aikajänteellä muuttoliikkeet ja asuinalueiden väestörakenteen muuttuminen.

 1. Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa

Jokseenkin samaa mieltä

Toimiva lähikoulu on tasa-arvoinen ja eriarvoisuutta vähentävä asia. Tätä meidän tulee tukea. Koulumenestys ei saa olla kiinni asuinalueesta tai perhetaustasta.

 1. Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset

Täysin samaa mieltä

Sekaryhmäopetuksessa on vahvuutena mm. se, että se tarjoaa molemmille mahdollisuuden kokeilla lajeja laajemmin. Nyt tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien liikunta harrastukset ovat hyvin sukupuolittuneita. Sekaryhmä opetuksella koulussa on mahdollista edistää tasa-arvoa liikunnan parissa laajemminkin.

 1. Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle

Täysin eri mieltä

Lähikoulu on hyvä periaate eriarvoisuuden torjumisessa. Koulujen välisten erojen kaventuminen on tasa-arvo kysymys. Niitä kouluja, joissa oppilaat tarvitsevat enemmän tukea tulee resursoida enemmän. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja riittävän kattavalla edullisella vuokra-asunto tarjonnalla myös tasataan maahanmuuttajien levittäytyminen laajemmin. Näin maahanmuuttajat eivät keskity vain esim. yhdelle asuinalueelle.

 1. Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona

Täysin samaa mieltä

Kaikilla lapsilla tulee olla tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien varallisuudesta tai työllisyysasteesta.

 1. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän

Täysin eri mieltä

Pikemmin meidän tulee tukea asteittain siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

 1. Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen

Täysin samaa mieltä

Keskeistä on se, että verovarat käytetään laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin, jotta Turkulaiset ovat jatkossa entistä terveempiä. On tärkeää, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä, niin julkinen kuin yksityinen palveluntuottaja.

 1. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan

Täysin samaa mieltä

THL:n tekemän kyselyttutkimuksen mukaan Suomessa osassa kunnissa on asiakasmaksuja ja osassa ei. Se, että maksukäytännöt ja maksujen suuruudet vaihtelevat on epätasa-arvoistavaa ja asettaa ihmiset eri asemaan.

 1. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia

Jokseenkin samaa mieltä

Suomen aluekehityksen ydin on ollut pitää koko Suomi asuttuna. Kuitenkin väestö ja työpaikat keskittyvät suuriin kasvukeskuksiin. Suomi tarvitsee kokoanisuudessaan suunnitelman, jonka avulla voidaan entistä paremmin ennakoida muuttoliikkeitä maan sisällä.

 1. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla

Täysin samaa mieltä

Tulee olla samat avioliitto ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 1. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä

Täysin samaa mieltä

Turussa kansainvälisyys on yksi tärkeimmistä asioista. Erilaiset kulttuurit sekoittuvat ja niiden kunkin parhaat puolet tulevat esille. Näin ne voivat lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaa.

 1. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Jokseenkin eri mieltä

Opettajan täydennyskoulutus ja riittävän pienet ryhmäkoot ovat yksi edellytys rauhalliseen luokkaan. Koulunkäyntiavustajat myös osaltaan auttavat ryhmän toiminnassa ja dynamiikassa.

 1. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä

Perinteiset arvot kuten vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus luovat hyvän arvopohjan politiikalle.

 1. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi

Jokseenkin eri mieltä

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen voivat oikein toteutettuna olla jossain tilanteissa hyvä vaihtoehto. Tulee vain turvata, että verovaroilla tuotetaan laadukkaida ja oikea-aikaisia palveluita. Ei ole oikein, että verovaroilla tuotetun palvelun voitot valuvat veroparatiiseihin.

 1. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto

Jokseenkin eri mieltä

Riittävällä veropohjalla taataan julkiset palvelut ja sosiaalietuudet parhaiten. Mutta tätäkin tulee voida tarkastella ja tarvittaessa uudistaa

 1. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita

Täysin eri mieltä

Suuri osa ihmisistä on huolissaan kasvavista tuloeroista ja eriarvoistumisesta.

 1. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle

Jokseenkin eri mieltä

Sosiaalietuuksia tulee uudistaa kokonaisuutena. Esimerkiksi, perhevapaisiin liittyvät uudistukset voivat olla yksi mahdollisuus tulevaisuudessa.

 1. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa

Täysin eri mieltä

Vain kestävän kehityksen ja vahvan ympäristöpolitiikan avulla luodaan kuntalaiselle hyvät edellytykset talouskasvuun.

 1. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista

Täysin samaa mieltä

Kestävä kehitys ja ympäristöpolitiikka ohjaa meidän päätöksentekoa. Turku on vahva ympäristökaupunki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *