Lue vastaukseni vaalikoneeseen tästä.

1. Kuntani veroprosentin on pysyttävä ennallaan, vaikka olisi paineita menojen kasvattamiseksi.

Osin eri mieltä

Tavoitteen tulee olla, talous saadaan tasapainoon ja velanotto vähenee. Minusta veronkorotukset pitää nähdä viimeisenä vaihtoehtona ja sitä ennen meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen muu.

Turussa talouden näkökulmasta meidän tulee tarkastella ensin kaikki rakenteelliset muutokset, ennen kuin pohdimme veronkorotuksia.

2. Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.

Täysin samaa mieltä

Kunnissa hankintoihin ja kilpailutuksiin tulee panostaa enemmän. Ilmastokriteerit tulee ottaa huomioon ja niille tulisi laittaa painoarvoa. 

3. Jos kaavoituspäätöksissä joudutaan punnitsemaan asuntorakentamisen lisäämistä ja kuntalaisten helppoa pääsyä lähiluontoon, etusija on annettava asuntorakentamiselle.

Osin eri mieltä

Lähiluontoon pääsemisen tulee olla etusijalla ja luontoarvot tulee säilyttää.

Toki pitää katsoa kohde kerrallaan, että missä rakennetaan, mutta Turussakin on paljon kohteita, joissa mahdollistuu korkeakin rakentaminen hyvin ilman, että luontoarvoista joudutaan tinkimään.

Kohteet, joissa lähiluonto on vierellä ja lähellä tulee rakentamista tarkastella siten, että luontoa ei hävitettäisi. Talouden näkökulma tulee myös huomioida ja punnita eri kohteita rakentaessa.

4. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

Osin eri mieltä

Turussa tulee kehittää julkista liikennettä yhdessä kevyen liikenteen väylillä. Yksityisautoilu tulee mahdollistaa, mutta julkista liikennettä tulee kehittää entisestään.

Liikkumispolitiikan keskeisinä tavoitteina Turussa on turvallisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisääminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen.

5. Kouluissa tulisi suosia perinteisiä luokkahuoneita avoimien ja muunneltavien tilojen sijaan.

Osin samaa mieltä

Näyttää sille, että perinteisemmät luokkahuoneet ovat toimia ja takaavat osaltaan rauhallista oppimisympäristöä. Kuitenkin uusia koulukohteita rakentaessa tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys on toimiva ratkaisu.

Kunhan on myös valittavissa tiloja, joissa voi rauhassa opiskella ns. perinteisessä luokassa. Näin korona aikana jaettavat tilat ovat olleet hyviä ja suuret jakamattomat tilat, joissa oppilaita ei saada jaettua pieniin ryhmiin on riski.

6. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi lisää kustannuksia kuntalaisille.

Osin samaa mieltä

Koulu- ja päiväkotiverkoston tulee olla riittävän laaja ja erityisesti varhaiskasvatuksen puolella tulee pitää huolta, että kunnan tarjoamia varhaiskasvatuksen palveluita löytyy jokaiselta asuinalueelta, jotta perheet voivat aidosti valita palveluntarjoajan väliltä.

Kouluverkon osalta tulee selvittää, että miten tehokkaasti erikokoiset kouluyksiköt toimivat ja onko tarvetta tehostaa kouluverkostoa. Pitää myös tunnistaa, että kouluverkko on muuttuva ja riippuva uusista asuinalueista sekä kaupungin kasvamisesta.

7. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

Täysin eri mieltä

Minusta meidän tulee kannustaa ensisijaisesti äitejä ja isiä palaamaan takaisin työelämään perhevapaiden jälkeen.

Perhevapaa uudistus on ollut aikamme yksi tärkeimmistä uudistuksista. Uudistus takaa yhtäläiset etuudet riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista, ja yksinhuoltajavanhemmille oikeuden käyttää molempien vanhempien vanhempainrahakiintiöt.

Tasa-arvoa vahvistetaan paitsi perheiden sisällä, myös erilaisten perheiden välillä. Uudistuksessa taataan yhtäläiset päivärahat riippumatta perhemuodosta. 

8. Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota ilmainen ehkäisy.

Täysin samaa mieltä

Turussa tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille. Tämä saatiin aikaiseksi SDP:n ajamana.

9. Vanhusten hoidossa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle.

Täysin samaa mieltä

Turussa asuu paljon vanhusväestöä. Heistä suurin osa tulee toimeen kotonaan. Kotona asumisen jaksamista tuetaan yhdessä järjestöjen kanssa.

Erityinen huomio on kohdennettava ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen. Turussa omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata omaishoitajan jaksaminen tarkoituksen mukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla.

Omaishoitajan vapaan mahdollistamiseksi tarvitaan erilaisia palvelu- ja asumisratkaisuja. Palveluohjaus tulee toteuttaa yhden luukun periaatteella.

Palvelutarpeen arvion pitää olla oikea-aikaista ja tarvittavat palvelut pitää pystyä tuottamaan viipymättä. Palvelun laadussa pitää olla samat kriteerit niin julkisella sektorilla kuin yksityisellä palvelutarjoajallakin.

10. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksuja pitää laskea.

Täysin samaa mieltä

THL:n tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa osassa kunnissa on asiakasmaksuja ja osassa ei. Se, että maksukäytännöt ja maksujen suuruudet vaihtelevat on epätasa-arvoistavaa ja asettaa ihmiset eri asemaan.

Asiakasmaksut eivät ja muodostua pienituloisille hoitoon hakeutumisen esteeksi.

Palveluohjaukseen tulee panostaa. Palveluseteleitä käytettäessä on huolehdittava siitä, että jokainen asiakas osaa käyttää niitä itselleen edullisimmalla tavalla.

11. On tärkeää, että kaikki kuntalaiset ottavat koronavirusrokotteen heti kun se on heille mahdollista.

Täysin samaa mieltä

Toivon suuresti, että turkulaiset ja koko Suomen kansa rokotetaan mahdollisemman kattavasti ja mahdollisimman nopeasti.

Toki se yksin ei vielä riitä koronan torjunnassa, mutta toivotaan, että rokotukset maailmanlaajuisesti saadaan vietyä nopealla aikataululla maaliin.

12. On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin samaa mieltä

Tulee olla samat avioliitto ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

13. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin samaa mieltä

Turkuun mahtuu lisää turvapaikanhakijoita. Meillä on toimiva vastaanottokeskus Turussa ja muita järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden järjestämiä palveluita.

Integraatioon ja kieliopetukseen tulee satsata, jotta turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus sopeutua Suomalaiseen yhteiskuntaan, saada koulutusta ja työtä.

14. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Osin eri mieltä

Opettajan täydennyskoulutus ja riittävän pienet ryhmäkoot ovat yksi edellytys rauhalliseen luokkaan.

Koulunkäyntiavustajat myös osaltaan auttavat ryhmän toiminnassa ja dynamiikassa.

15. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä

Perinteiset arvot kuten vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus luovat hyvän arvopohjan politiikalle.

16. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä

Kunnan omalla tuotannolla voidaan ylläpitää monia palveluita laadukkaasti. Julkisia palveluita voidaan myös täydentää palvelusetelijärjestelmällä.

Tulee kuitenkin pitää huolta, esim. varhaiskasvatuksen osalta, että kaikilla asuinalueilla on valittavana myös julkinen kunnan oma päiväkoti.

17. Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa.

Osin samaa mieltä

Tämän tulisi olla tavoite hyvinvointiyhteiskunnassa mutta valitettavasti eriarvoisuus on kasvanut jo osin niin suureksi, esim. jo kouluissa, että kaikilla ei välttämättä ole samoja mahdollisuuksia käsitellä tietoja kuin toisilla.

18. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

Osin eri mieltä

Asuinalueille pitää olla turvalliset liikenneyhteydet paitsi henkilöautolla myös jalan, pyörällä ja julkisin liikennevälinein.

Tulee kuitenkin mitoittaa riittävä määrä autopaikoitusta, kun rakennetaan uusia taloja.

19. Kunnassani pitää toimia niin, että asuinalueet eivät eriydy liikaa toisistaan asukkaiden varallisuuden tai etnisen taustan mukaan.

Täysin samaa mieltä

Asuinalueiden kehityksen hallintaan tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa. Uusille asuinalueille tulee rakentaa monipuolisesti eri hallintamuotoja ja kaikenlaisia huoneistotyyppejä.

Suuri määrä pieniä asuntoja tai vuokra-asuntovaltaisuus voi aiheuttaa läpikulkualueen leiman, mikä heikentää alueen tasapainoista kehitystä.

Uusille asuinalueille pitää tuoda peruspalvelut asukkaiden mukana.

Palvelut lisäävät viihtyisyyttä sekä luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä omasta asuinalueesta, mikä edistää tasa-arvon toteutumista ja turvallisuuden tunteen muodostumista.

20. Kuntien kannattaa tukea kaupunginteatteria ja -orkesteria, sillä ne lisäävät kaupungin vetovoimaa enemmän kuin kustannuksia.

Täysin samaa mieltä

Kulttuurilla on merkittävät hyvinvointivaikutukset ja samalla kulttuuri tuo tuloja kaupungille.

Teatteri toimii laadukkaalla ohjelmistollaan kapasiteettinsa äärirajoilla, mutta yleisen hyväksyttävyyden kannalta on syytä pohtia myös kohtuuhintaisempien lippujen riittävyyttä.

Turun Filharmonisen orkesterin (TFO) tilakysymys on ratkaistava, kuten SDP on jo vuosikymmeniä vaatinut. Se ei voi kuitenkaan tarkoittaa merkittävää käyttötalouden kasvattamista vuokrakulujen lisäksi.

Kasvaville vuokrakustannuksille on löydyttävä vastineeksi lisäarvoa.

21. Lähikirjastojen rahoitus on pidettävä nykytasolla, vaikka kunnassani etsittäisiin säästökohteita.

Täysin samaa mieltä

Kirjastolaitoksen lippulaivana toimiva, ihailtu ja palkittu Turun pääkirjasto on kirjallisen kulttuurin lisäksi myös muunlaisen kulttuurin keskus.

Pääkirjaston laadukkaat palvelut ja laajat aukioloajat on turvattava myös tulevaisuudessa. Lähiöissä toimivat omatoimikirjastot mahdollistavat joustavat ja laajat aukioloajat, mutta automaatio ei saa tyystin korvata henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Kirjastojen roolia aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa tulee entisestään lisätä. Esimerkiksi lasten ja nuorten lukutaitoon ja -intoon tarvitaan lähivuosina lisäpanostusta.

Kirjastojen ja koulujen yhteistyötä on lisättävä ja elämyspolkuun panostettava.

22. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Osittain samaa mieltä

Turussa tulee talouden sopeuttamisen osalta tarkastella sellaiset rakenteelliset muutokset, jotka tehostavat toimintaa ja järkevöittävät palveluita.

Mutta en kannata palveluiden maksujen nostoa. Tavoitteen tulee olla, talous saadaan tasapainoon.

Minusta veronkorotukset pitää nähdä viimeisenä vaihtoehtona ja sitä ennen meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen muu rakenteellinen uudistaminen. 

23. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä

Suuret tuloerot ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat uhka niin Suomen kuin maailman eriarvoistumiselle. Eriarvoistuminen ja vastakkain asettelu lisäävät populistien nousua ja tähän meidän tulee puuttua tulevaisuudessa.

Aikamme yksi suurimpia haasteita ovat eriarvoisuuden lisääntyminen. Meidän tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentämään eriarvoisuuden kasvua. Tässä taloudellinen eriarvoisuus on yksi iso kysymys.

Heikommassa taloudellisessa asemassa oleville kasaantuu helpommin muitakin haasteita.

Esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivät saattavat jäädä työ- ja ansiotulokehityksestä jälkeen ja tämä altistaa heitä merkittävästi enemmän köyhyydelle.

24. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Osin eri mieltä

Hyvinvointivaltion perusta on kattavat julkiset palvelut ja sosiaalietuudet.

On kuitenkin selvää, että yhteiskunnan muuttuessa ja ikääntyessä niistä koituu myös merkittävästi kuluja.

Tavoite on ollut, että hyvinvointivaltiossa kaikista pidetään huolta ja yhteiskunta perustuu sosiaalipoliittisiin järjestelmiin, joissa ihmiset eivät putoa tukiverkon läpi vaan saavat apua ajoissa.

25. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Osin samaa mieltä

Talouskasvu on erittäin merkittävä asia ja meidän tulee tehdä Turussa toimia, joilla saamme talouden ja työllisyyden kasvuun.

Ympäristökysymykset tulee ottaa huomioon ja pidän merkittävänä, että emme tahallisesti vahingoita ympäristöä.

Kuitenkin eteen voi tulla tilanne, jolloin joudumme haastavassa taloustilanteessa priorisoimaan työllisyyden kasvua.

26. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Osin samaa mieltä

Ympäristö ja ilmastotavoitteet tulee olla tärkeänä ohjenuorana päätöksenteossa.

Meidän tulee myös tarkastella talouden näkökulmasta esim. rakentamista ja sen hyötyjä suhteessa mahdollisiin haittoihin. 

27. Turun raitiovaunun rakentamissuunnitelmaa pitää edistää vaikka taloustilanne olisi heikko.

Osittain erimieltä

Meidän tulee kehittää Turussa merkittävästi julkista liikennettä ja sitouduttava osaltamme ilmastotavoitteisiin.

Kuluneella valtuustokaudella olemme sitoutuneet raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelman selvitykseen ja eteenpäin viemiseen.

Tulee kuitenkin saada selkeä esitys siitä, miten taloudellisesti saamme raitiotien toteutettua.

Tänä aikana, kun taloudellinen kehitys on ollut alamäessä, tulee arvioida tarkkaan raitiotien kustannuslaskelmat ja kaupungin taloudelliset vastuut hankkeessa.

Näiden laskelmien yhteydessä meidän tulee myös selvittää raitiotien kustannushyödyt Turulle yhdessä velan takaisinmaksusuunnitelman kanssa.

28. Turun uusi Musiikkitalo aiotaan rakentaa Aurajokirantaan Itsenäisyydenaukion tontille. Musiikkitalon sijaintipaikkaa on harkittava uudelleen, koska tontti on liian ahdas.

Täysin samaa mieltä

Minusta ensisijaisesti tulee puhua koko kansan musiikkitalosta ja sille tulee löytää parempi sijainti.

Minusta hyviä sijaintivaihtoehtoja ovat Linnafältin alue tai Kupittaan kansi. Olisi houkuttelevaa saada arkkitehtonisesti upea musiikkitaloa Turun merelliseen maisemaan Aurajoen suulle, josta sen näkevät myös kaupunkiin saapuvat risteilylaivat.

Musiikkitalon tulee olla kaupunkilaisten olohuone, jossa on tiloja niin musiikille kuin muullekin kulttuurille.

29. Kaupungin on nopeutettava julkista liikennettä tehostavan linja-autojen runkolinjaston käyttöönottoa.

Täysin samaa mieltä

Bussiliikenteen runkolinjasto tulee ottaa käyttöön. 

Kaluston osalta hybridi- ja sähköbussien käyttöönottoa tulee lisätä. Joukkoliikenteen käyttöä ja suosiota tulee kasvattaa kehittämällä palvelun tasoa. Se tarjoaa kestävän tavan liikkua kaupungissa myös kauempaa kaupunkikeskustan ulkopuolelta.

Joukkoliikenneverkon tulee olla kattava ja vuorovälien tiiviitä. Joukkoliikenneverkoston tulee tarjota mahdollisuuksia liikkumiseen myös yöaikaan.

30. Turun ratapihalle suunnitellaan Tampereen Kantta vastaavaa jättimäistä elämyskeskusta. Turun on pysyttävä hankkeessa mukana ja rahoitettava sitä tarvittaessa.

Täysin samaa mieltä

Rata-piha hanke takaa turkulaisille työtä ja verotuloja.

Aikana, jolloin talous on tiukalla, tulee meidän panostaa kaupunkikehittämishankkeisiin, joissa saadaan investointeja Turkuun.

Tavoitteena on, että sijoittamalla 30 miljoonaa tähän hankkeeseen kaupunki saa vastineeksi noin 600 miljoonan edestä kaupunkikehittämistä eli uusi asuntoja, toimisto- ja liiketiloja, uutta infraa ja ennen kaikkea alueelle työtä.

31. Puolet Turun kaupunginhallituksen jäsenistä oli alkuvuonna kaupungin palkollisia. Puolueiden on nimettävä jäseniksi ensisijaisesti kaupungista riippumattomia valtuutettuja.

Osin samaa mieltä

Luottamustehtävissä tulee tarkastella useita eri näkökulmia ja edustuksellisuutta. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *