Aluevaltuustoaloite: Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) – käyttöönotto ja mielenterveysvaikutusten arviointi talouden tasapainottamistoimissa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuosina 2024-2026

OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa.

Mielenterveydellä on suuri merkitys hyvinvointialueiden asukkaille.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiassa nostetaan perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut erityisen tarkastelun kohteeksi.

Samalla kuitenkin VarHa:n tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa vuosille 2024-2026 on tulossa merkittäviä talouden tasapainottamistoimia, joilla on vaikutusta palveluiden järjestämiseen, saatavuuteen ja sitä kautta myös hyvinvointialueen asukkaiden mielenterveyteen.

Mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa, ja summa koostuu terveyspalveluiden, sosiaaliturvan, työmarkkinoiden kustannuksista sekä useista epäsuorista kustannuksista. 

Mielenterveyden häiriöt ovat johtava syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauspoissaoloihin. Yli kolmannes työntekijöiden sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyden häiriöistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksessa tuodaan esille, että alueen huono-osaisuus indeksi on heikompi kuin ympäröivien HVA:den. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2023—2025 tuodaan esille myös huolestuttavia faktoja alueemme lasten ja nuorten tilasta, mm. lasten ja nuorten itsemurhayrityksen ovat jyrkässä nousussa.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) on uusi työkalu, jolla hyvinvointialueiden tulisi jo etukäteen arvioida tekemiensä päätösten vaikutuksia asukkaiden mielenterveyteen.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) on konkreettinen toimintamalli, jonka THL – terveyden ja hyvinvoinnin laitos, MIELI Ry, Mielenterveyden keskusliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ovat luoneet valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin (MIVA) avulla voimme tunnistaa hyvinvointialueella tehtyjen päätösten mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja arvioida niiden vaikutuksia eri ihmisryhmien, yhteisöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden tasolla.

MIVA toimintamallin käyttöönotto tuottaa ennakkoarvioita päätösten mahdollisista ja todennäköisistä vaikutuksista asukkaiden mielenterveydelle ja mielen hyvinvoinnille. Tällä tavoin voimme lisätä myönteisiä vaikutuksia ja vähentää kielteisiä mielenterveyteen kohdistuvia seurauksia.

Ehdotan, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön Mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin (MIVA) toimintamallin ja arvioi sen avulla talouden tasapainottamistoimien vaikutuksia mielenterveyteen vuosina 2024. 

Tämä toimenpide on välttämätön asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kustannustehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Turussa 15.11.2023

Mari Lahti, aluevaltuutettu, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä