24 luukkua hyvinvoinnin edistämiseen (julkaistu Instagram-tililläni vuoden 2021 joulukuun aikana).

1. Sotejärjestöt tulee huomioida hyvinvointialueilla

2. Vapaaehtoiset järjestöjen voimavarana

3. Hyvinvointialueella mielenterveyspalvelut kuntoon

4. Lasten ja perheiden hyvinvointi – ykkösasia hyvinvointialueella

5. Vauvat ei voi odottaa – vauvaperheiden auttaminen kannattaa

6. Omaishoito osaksi hyvinvointialueiden hoivan kokonaisuutta

7. Yksikään lapsi ei saa kadota kunnan ja hyvinvointialueen väliin

8. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä helpotettava

9. Korkeatasoinen erikoissairaanhoidon palvelu turvattava jatkossa

10. Lähipalvelut ovat ihmistä lähellä ja saavutettavia

11. Julkisen hammashoidon tulee olla kaikkien saatavilla

12. Ensihoito ja pelastustoimi tulee olla laadukasta

13. Rahoituksen on oltava kestävää hyvinvointialueilla

14. Jokaisen tulee olla turvassa hyvinvointialueella

15. Kouluihin lisää psykiatrisia sairaanhoitajia

16. Hyvinvoiva henkilöstö on avain laadukkaisiin palveluihin

17. Päivystysten tulee toimia jatkossakin hyvinvointialueilla

18. Ikäneuvola kaikille 75- vuotta täyttäneille

19. Psykoterapia mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoimaan

20. Kilpailuttaminen on taitolaji myös hyvinvointialueella

21. Lastensuojelussa kuulluksi tulemisen ei pitäisi vaatia kovaa ääntä

Luukut:

1. Sotejärjestöt tulee huomioida hyvinvointialueilla

Joulukalenteri, luukku 1: Soste Ry:n tekemän arvioin mukaan Suomessa on noin 10 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Järjestöt tekevät merkittävää työtä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa. Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille, joita tulee olemaan 21.

Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Sote järjestöillä tulee olemaan tässä merkittävä rooli. Voisi kysyä, että mitä teemme, jos sote järjestöt lakkaisivat tuottamasta palveluitaan? Kuka sitten tuottaisi ne palvelut?

P.S Tämä kuva on kuntavaaleista tuttu, mutta samalla kuvalla mennään nämä aluevaalit myös.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #marilahtialuevaltuustoon

2. Vapaaehtoiset järjestöjen voimavarana

Joulukalenteri, luukku 2: Varsinais-Suomessa on noin 900 sote-järjestöä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Järjestöt ovat suuri voimavara edistäessään varsinaissuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta soteuudistuksessa järjestöyhteistyön tarve korostuu. Järjestöjen toimintaedellytysten säilyminen edellyttää siirtymäajan rahoituksen turvaamista.

Suomessa järjestöissä ja yhdistyksissä toimii vuosittain noin 500 000 vapaaehtoista, joiden yhteenlaskettu panos vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Tämän on arvioitu olevan noin 3 miljardia euroa, tilastokeskuksen mukaan.

Esimerkiksi Turun Seudun Omaishoitajat Ry:ssä viimevuonna vapaaehtoistyötä tehtiin noin 1590 tuntia omaishoitajien ja hoidettavien tukemiseksi, vaikka korona-aika supistikin toimintaa. Viikkoina tästä syntyy n. 43 työviikkoa. 

3. Hyvinvointialueella mielenterveyspalvelut kuntoon

Joulukalenteri, luukku 3: Mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvät kustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Mielenterveyshaasteet ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja erityisesti nuorilla.

Tulevalla hyvinvointialueella tulee laatia tänne Varsinais-Suomeen kattava mielenterveysstrategia ja kehittää palveluita ennaltaehkäisevästä ja ruohonjuuritasolta, vaativampaan korjaavaan hoitoon saakka.

Erityisesti meidän tulee huolehtia resursseista. Tyhjät seinät ilman hoitajia, eivät hoida ketään. Ratkaisuja haasteisiin ovat matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, seitsemän päivän hoitotakuu ja psykoterapiaan pääsyn edistäminen. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon 

4. Lasten ja perheiden hyvinvointi – ykkösasia hyvinvointialueella

Joulukalenteri, luukku 4: Lapset ovat tulevaisuuden voimavara. Meidän tulee panostaa perhepalveluihin uudella hyvinvointialueella. Yhteiskunnan ja perheiden kriiseissä on turvattava erityisesti lasten kasvu ja kehitys. Lasten ja perheiden palvelut tulisi tuottaa mahdollisimman ”yhden luukun” periaatteella. Lastensuojelua tulee kehittää ja ennaltaehkäisevää sekä etsivää nuorisotyötä lisätä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä toimivien sote-palveluiden jatkuvuudesta pitää huolehti muutoksen keskellä. Oppilashuollolle (kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit ym.) taataan riittävät resurssit.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon 

5. Vauvat ei voi odottaa – vauvaperheiden auttaminen kannattaa

Joulukalteri, luukku 5: Lapsuus on suora lähetys – siitä ei saa uusintaa. Ensimmäiset 1000 päivää ovat erittäin tärkeitä päiviä vauvalle. Vauvan elämä voi alkaa huolestuttavissa olosuhteissa, vanhemmilla ei välttämättä voimat riitä vauvasta huolehtimiseen, tai vanhempien oma elämäntilanne on niin haastava, että tukea ja apua tarvitaan.

Tutkimusten mukaan vaikeuksissa olevat vauvaperheet hyötyvät jo odotusaikana alkavasta avusta. Näin voidaan välttää vauvojen varioituminen, huostaanottoja ja ehkäistään kustannuksia. Turun ensi- ja turvakoti tarjoaa apua vanhemmuuden ja vauvojen tueksi.

Tarjoamme myös ympärivuorokautista tukea päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville vanhemmille. Hyvinvointialueilla tulee turvata neuvolapalvelut ja riskissä oleville vanhemmille tulee tarjota ympärivuorokautista apua.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

6. Omaishoito osaksi hyvinvointialueiden hoivan kokonaisuutta

Joulukalenteri, luukku 6: Omaishoidon tukea tulee laajentaa ja sen asemaa vahvistetaan hyvinvointialueilla. Omaishoitoa tulee myös arvioida ja sitä tulee resursoida riittävästi. Hyvinvointialueilla tulee systemaattisesti koota tietoa omaishoidon tilanteesta ja tuen tarpeesta. Lisäksi hyvinvointialueiden tulee osoittaa selkeät kehittämiskohteet, joilla omaishoitajien asemaa parannetaan.

Ikääntyneiden palvelukokonaisuutta tulee kehittää yhden luukun periaatteella ja omaishoitoon tarvitaan lähipalveluperiaatteella toimivia osaamiskeskuksia. Palvelut tulee saada ilman kohtuutonta viivytystä, joustavasti ja saavutettavasti.

Paremmalla omaishoidon toimijoiden yhteistyöllä tavoitetaan suurempi joukko avuntarvitsijoita sekä parannetaan mahdollisuuksia toimia ennaltaehkäisevästi ja kustannustehokkaasti. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

7. Yksikään lapsi ei saa kadota kunnan ja hyvinvointialueen väliin.

Joulukalenteri, luukku 7: Yksikään lapsi ei saa kadota kunnan ja hyvinvointialueen väliin. Tulevat hyvinvointialueet ottavat vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Meidän päättäjien tulee huolehtia siitä, että jokainen perhe, lapsi ja nuori saa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Tulee luoda saumaton tukijärjestelmä kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnalle. Oppilashuollon, lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisuuden tulee toimia saumattomasti yhteen. Jokainen lapsi ansaitsee sen, että hänestä pidetään huolta.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja korona on venyttänyt hoitovelkaa monella terveydenhuollon sektorilla. Nopea avunsaanti on kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Lapsuus on suora lähetys ja siitä ei saa uusintaa.

Kuten Miina Sillanpää on sanonut – jokainen lapsi tulee pelastaa elämälle.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

8. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä helpotettava

Joulukalenteri, luukku 8: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat kriisiytyneet ja tässä koronan tuoma hoitovelka vain venyttää jonoja entisestään.

Kansainväliset isot väestöpohjaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä ovat alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Meillä ei vain ole varaa olla hoitamatta lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöitä ajoissa. Ratkaisuna hyvinvointialueiden tulee kehittää ja vahvistaa perustason palveluja ja varhaista tukea.

Kehittää matalan kynnyksen palveluita sekä systemaattisesti ottaa käyttöön kustannustehokkaat ja vaikuttavat vanhemmuuden tuen ohjelmat. Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon 

9. Korkeatasoinen erikoissairaanhoidon palvelu turvattava jatkossa

Joulukalenteri, luukku 9: Korona-aikana on kertynyt hoitovelkaa mutta sitä on pyritty erityisesti tänä vuonna purkamaan mahdollisemman paljon. Koronapandemia on kokonaisuudessaan nostanut meidän julkisen terveydenhuoltomme merkitystä entisestään ja erityisesti erikoissairaanhoidon palvelut ovat korostuneet.

Varsinais-Suomessa on korkeatasoinen erikoissairaanhoito ja sellaisena sen tulee säilyä myös uudistuksen jälkeen. Sairaalapalveluita on saatavilla Turun lisäksi myös alueellisissa yksiköissä Salossa, Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Turunmaan sairaalassa. Joustava ja nopea siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon tulee turvata hyvinvointialueilla.

Meidän tulee jatkossakin jatkaa TYKS:in kehittämistä huippusairaalana ja vahvistamme sen asemaa valtakunnallisesti. Itsellä on ollut kuluneen parin vuoden aikana valtavasti kokemuksia TYKS:in palveluista, niin oman lapsen vakavan olkaluun murtuman ja hermovaurion hoidossa, kuin rakkaan ystävättären syöpähoitojen sekä saattohoidon parissa.

En voi kyllin kiittää siitä erinomaisesta ja laadukkaasta hoidosta, jota olemme saaneet.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

10. Lähipalvelut ovat ihmistä lähellä ja saavutettavia

Joulukalenteri, luukku 10: Hyvinvointialueilla lähipalvelut tulee edelleen turvata. Paljon keskustellaan siitä, tulisiko jokaisessa kunnassa olla terveyskeskus. Minusta kyse on siitä, että terveyspiste tai terveysasema tulee olla jokaisen saavutettavissa lähipalveluna. Nykyiselläänkin meillä on pienemmissä kunnissa terveyspiste, jossa on minimissään sairaanhoitajan vastaanotto ja tykslab näytteenottopiste.

Lähipalveluna tulee olla myös neuvolat ja ikäihmisten sekä vammaisten kotiin annettavat palvelut. Lähipalvelut ovat hyvinvointialueiden koko järjestelmän perusta. Minusta on tärkeää, että myös turvaamme lähipalveluna mahdollisimman paljon soveltuvia erikoislääkäripalveluja.

Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä, jolloin ihmisen ei tarvitse lähteä hakemaan niitä pitkien ja hankalien etäisyyksien päästä. Palvelua tulee saada myös ruotsin kielellä. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

11. Julkisen hammashoidon tulee olla kaikkien saatavilla

Joulukalenteri, luukku 11: Suun terveydenhuolto on jäänyt jälkeen muusta terveydenhuollosta julkisella sektorilla. Soteuudistuksen tavoitteena on kuitenkin parantaa hoitoon pääsyä, kaventaa terveyseroja ja pienentää kestävyysvajetta myös suunterveydenhuollon osalta. Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä ja kuitenkin, joka toiselta suomalaiselta löytyy suusta jonkinasteinen – usein oireeton – krooninen tulehdus.

Hyvinvointialueella tulee, hammashuollon jonoja lyhennetään ja hammashuoltoon tulee panostaa lisää resursseja. Varsinais-Suomen asukkailla tulee olla mahdollisuus päästä hammashoitoon julkisen terveydenhuollon kautta. Ennaltaehkäisyä ja korjaavaa hoitoa tulee olla tarjolla lähipalveluna.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

12. Ensihoito ja pelastustoimi tulee olla laadukasta

Joulukalenteri, luukku 12: Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 ensihoitotehtävää. Hyvinvointialueella on erityisen tärkeää, että pelastustoimen ja ensihoidon saatavuus on turvattuna alueellisesti. Pelastustoimen uudistus toimeenpannaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuksessa tarkoitus on turvata pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ja yhteistyö erityisesti ensihoidossa.

Tiesitkö, että Suomessa on noin 700 vapaaehtoisista koostuvaa sopimuspalokuntaa eli VPK:ta vapaaehtoisten palokuntaa.

VPK huolehtii jopa noin 50-70 prosenttia koko maan pelastustoimen hälytystehtävistä. VPK on suuressa roolissa ammattipalokuntien kanssa ja tämäkin tulee turvata tulevaisuudessa, että VPK voi jatkaa toimintaa ammattipalokuntien tukena ja reservinä.

Toivon tämän postauksen myötä myös, että ihmiset kävisivät lukemassa tämän fb-linkin: https://www.facebook.com/groups/1055065625323502/?ref=share, liittyen Irmeli Päivärinnan katoamiseen liittyviin etsintöihin liittyen. Irmeli katosi 10.12 ja hätä hänestä on suuri. Itse olin eilen 21-23 välillä etsimässä kadonnutta Ruissalossa. Vapaaehtoiset etsijät ovat tässä kohtaa iso apu pelastustoimelle ja poliisille. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

13. Rahoituksen on oltava kestävää hyvinvointialueilla

Joulukalenteri, luukku 13: Minulle kestävä taloudenhoito on ensi arvoisen tärkeää. Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyydestä käydään jatkuvasti keskustelua. Hyvinvointialueilla tulisi olla käytössä vaikuttavat ja kustannustehokkaat menetelmät. On tutkittu, että mm. mielenterveyteen sijoitettu euro tuo neljä euroa takaisin yhteiskunnalle tai kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Hyvinvointialueiden rahoitus on yleiskatteista.

Eli on vahvasti tarveperusteinen, johon vaikuttaa siis asukasperusteet, hyvinvointi ja sairastavuus. Rahoitus tulee kasvamaan mm. arvioidun ikääntymisen aiheuttaman tarpeen mukaisesti eli 1,2 prosenttia reaalisesti vuodessa 2023–2024 ja 1,0 % vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Kyse on nyt siitä, miten me organisoimme kaiken toiminnan ja miten rahoitus näiden toimintojen kesken jaetaan.

Tämä on monelta osin myös arvokysymys sitä, miten tätä rahaa jaamme ja miten järjestämme toiminnot. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

14. Jokaisen tulee olla turvassa hyvinvointialueella

Joulukalenteri, luukku 14: Jokaisen tulee olla turvassa. Turvallisuus ja mahdollisuus elää ilman väkivaltaa ovat jokaisen oikeus. Valitettavasti kuitenkin, vauvoista joka kymmenennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi. Tästä on uutisoitu pisin syksyä, miten TYKS purkaa kaltoinkohtelun jonoja. Koti on osalle lapsista ja naisista vaarallinen paikka. Lasta vaurioittaa joutuminen todistamaan väkivaltaa. Noin 700 000 naisen arvioidaan joutuvan väkivallan kohteeksi tai uhatuksi lähisuhteissaan. Se koskettaa myös ikäihmisiä ja miehiä.

Turussa ensi- ja turvakoti tarjoaa apua lähisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille. Lähisuhdeväkivallan kierre on katkaistavissa. Väkivallasta seuraa psyykkisiä ja muita vaurioita sekä isot kustannukset. Väkivalta ei ole perheen sisäinen asia. Siitä ei saa vaieta. Turvakoti tulee olemaan myös hyvinvointialueella korvaamaton ja siksi myös järjestöjen rahoituksesta tulee pitää kiinni. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

15. Kouluihin lisää psykiatrisia sairaanhoitajia

Joulukalenteri, luukku 15: Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat merkittävä huolen aihe hyvinvointialueellamme. Tutkimusten mukaan lapsista ja nuorista noin 13 %:lla on diagnosoitu jokin mielenterveysongelma ja lähes neljäsosa kokee mielenterveyteen liittyviä oireita viikoittain. Esimerkiksi Suomessa erikoissairaanhoidon potilasmäärät ovat kasvaneet lastenpsykiatrian osalta 80 % ja nuorisopsykiatrian osalta 60 % vuosien 2007 ja 2017 välillä.

Ehdotin jo kuntavaaleissa, että meidän tulisi lisätä psykiatristen sairaanhoitajien määrää kouluissa ja kohdentaa heidän työpanostaan myös varhaiskasvatukseen. Tätä kokeilua tulee laajentaa myös hyvinvointialueilla. Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa kohtaavat jo nyt hyvin haastavissa tilanteissa olevia lapsia, itsetuhoisuutta, masennusta, viiltelyä, syömishäiriöitä jo ihan alakouluissa, jo hyvin nuorilla lapsilla.

Haasteena on myös, että emme saa riittävästi psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin työolojen ja palkkauksen takia. Esimerkiksi yhden psykiatrisen sairaanhoitajan kertomana hänellä on Turussa 9 koulua ja oppilaita 2100 ja kalenteri sitä myöden niin täynnä, että ei pysty kaikkia lapsia auttamaan koska tarvitsisi lisää kollegoita taloon. Meillä ei kuitenkaan ole varaa menettää yhtäkään lasta. Jokainen lapsi on pelastettava elämälle – sanoi jo Miina Sillanpää aikoinaan. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

16. Hyvinvoiva henkilöstö on avain laadukkaisiin palveluihin

Joulukalenteri, luukku 16: Ihmiset ovat toimivien palveluiden voimavara. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä työskentelee Suomessa yhteensä noin 212 520 henkilöä. Tulevassa historiallisessa muutoksessa hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyy noin 172 900 henkilöä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä. Tämä on valtava hallinnollinen muutos ja nyt jos koskaan tulee turvata henkilöstön jaksaminen.

Tässä on taustalla kohta kaksi vuotta koronakriisin hoitoa ja henkilöstö alkaa olla todella väsynyt. Nyt meidän tulee päättäjinä tehdä kaikkemme, että muutos hyvinvointialueille sujuu hyvin ja henkilöstön jaksamisesta pidetään huolta.

Tahdon, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan oikeasti.  Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

17. Päivystysten tulee toimia jatkossakin hyvinvointialueilla

Joulukalenteri, luukku 17: Tyksissä toimii iso alueen yhteispäivystys. Päivystyspisteet löytyvät myös Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tyksin uudessa Majakkasairaalassa helmikuun alussa toimii myös lastenpäivystys sekä T-sairaalassa toimii nyt mielenterveys- ja päihdepäivystys sekä alueellinen hammaslääkäripäivystys. Suomessa on korkeatasoinen julkinen sairaalalaitos, joka hoitaa päivystyspotilaat 24/7-periaatteella koko maassa. Sairaaloiden päivystyspalvelut 24/7 turvataan koko maassa.

Tiesitkö, että lain mukaan laajassa yhteispäivystyksessä sinua hoitaa akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologisen, kirurgian, kardiologian, lastentautien, naistentautien ja synnytysten, neurologian, ortopedian ja traumatologian, psykiatrian, radiologian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoisalojen ammattilaiset toimivat lain mukaan laajoissa päivystyksissä 24/?

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos saat sydänkohtauksen sinua hoitaa sen alan spesialisti eikä esimerkiksi sinua silloin leikkaa ortopedi. Laki vaatii, että kiireellisen hoidon ja päivystyksen edellytykset ja osaaminen sekä yöpäivystystä lukuun ottamatta hammaslääketieteen päivystystä tulee olla saatavilla.

Kiireellisen hoidon antamista varten tulee olla tarvittava määrä osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, tämä tulee turvata jatkossakin muutosten keskellä. Tyksissä päivystysten lisäksi toimii myös muut palvelut lääketieteen 50:llä eri erikoisalalla. SDP tukee ja kehittää erikoissairaanhoitoa tärkeänä osana maamme terveydenhuoltoa.  Soveltuvia erikoissairaanhoidon palveluja tulee olla myös sote-keskuksissa. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

18. Ikäneuvola kaikille 75 vuotta täyttäneille

Joulukalenteri, luukku 18: Ikäneuvola kaikille 75 vuotta täyttäneille laajennettava koko hyvinvointialueelle. Turku on nyt pilotoinut kahden vuoden ajan ikäneuvolatoimintaa. Kohderyhmänä ovat 75-vuotiaat asukkaat. Kutsun ikäneuvolaan ovat saaneet kaikki kotona asuvat, joilla ei ole vielä kunnallisia palveluja käytössä (esim. kotihoito) ja jotka eivät ole virallisia omaishoitajia.

Ikäneuvolan tavoitteena on ollut ylläpitää ja parantaa ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä kotona selviytymistä. Samalla on kartoitettu asiakkaiden mahdollisia tulevaisuuden palvelutarpeita. Ikäneuvolaan kuuluu yksi hoitajakäynti sekä käytettävissä ovat myös lääkärin, farmaseutin ja fysioterapeutin palvelut.

Itse lisäisin tähän vielä psykiatrisen sairaanhoitajan ennaltaehkäisevän käynnin. Itsehän ehdotin jo kuntavaaleissa, että ikääntyvien mielenterveysongelmiin ja yksinäisyyteen tulisi puuttua mahdollisimman ajoissa.

Tämä on julkisten varojen asiallista käyttöä, terveyden edistämistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä mahdollisimman pitkään, jotta raskaammalta ja kalliimmalta hoidolta vältyttäisiin. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

19. Psykoterapia mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoimaan

Joulukalenteri, luukku 19: Psykoterapiat, ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa tulee ottaa palveluvalikoimaan. STM:n alaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) tehtävänä on antaa suosituksia siitä, minkä tutkimus, hoito- ja kuntoutusmenetelmien tulisi kuulua julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa.

PALKO suosittelee, että vaikuttaviksi todetut psykoterapiat ja psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluisivat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon palveluvalikoimaan osana tavoitteellista hoitoa tai kuntoutusta. Miksi näin?

Mielenterveys ja päihdehuollon menot kunnissa ovat kasvaneet ja näihin ongelmiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä sekä tuottavuuden menetyksestä, työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairastuneen ja hänen omaistensa kärsimyksen kautta tulevista menoista aiheutuu yhteensä noin 6 miljardin euron suorat kustannukset vuosittain Suomessa.

Psykososiaaliset hoidot pyrkivät ehkäisemään mielenterveysongelmien pahenemista, millä on merkittäviä kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Meidän tulee edistää tätä tavoitetta hyvinvointialueilla, kuin myös eduskunnassa. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

20. Kilpailuttaminen on taitolaji myös hyvinvointialueella

Joulukalenteri, luukku 20: Kilpailuttaminen on taitolaji. Tulevilla hyvinvointialueilla monia asioita ja palveluita tullaan kilpailuttamaan. Työllisyyden ja myös pienten yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen ja menestymisen mahdollisuudet kilpailutuksissa on turvattava kilpailutusten ehtojen ja kokonaisuuksien koon määrittelyllä. Kilpailutuksissa on huomioitava myös palveluiden laatu ja vaikuttavuus.

Järjestöjen näkökulmasta, hyvinvointialueilla tulee olemaan päävastuu siitä, että mm. lapset ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut. Heidän ei tule joutua jonottamaan kohtuuttomasti. Julkisten palvelujen rinnalla sote-järjestöt ovat merkittävä lasten ja perheiden palvelujen tuottaja.

Hyvinvointialueen hankkiessa palveluja järjestöiltä tai yrityksiltä, hankinta on usein kilpailutettava.

Lasten ja perheiden kannalta palvelun jatkuvuus ja palvelun laatu ovat tärkeintä. Liian usein kilpailuttamisissa hinta on ainut kriteeri laadun kustannuksella. Palvelujen tuottaminen uhkaa myös keskittyä harvoille suurille toimijoille. Se hävittää paikalliset, pienemmät osaajat, romuttaa alueen elinvoimaa ja voi viedä alueelta myös järjestöjen sinne tuomia tuloja.

#sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

21. Lastensuojelussa kuulluksi tulemisen ei pitäisi vaatia kovaa ääntä

Joulukalenteri, luukku 21: Lastensuojelun lapset eivät saa olla vain hyödykkeitä pääomasijoittajan taskuun. Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina rajusti. Vuonna 2020 kuudessa suurimmassa kaupungissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa, yhteenlasketut lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat runsaat 422 miljoonaa euroa.

Tästä sijoitusten osuus on ollut lähes 341 miljoonaa euroa, eli noin 81 prosenttia kokonaiskustannuksista. On nostettu esiin useita kertoja se, että tämänhetkinen lastensuojelun ulkoistamisen mallimme on toimivaa bisneslogiikkaa pääomasijoittajille.

Tämän ovat Suomessa huomanneet jo useat kansainväliset pääomasijoittajat.

Miksi annamme tämän tapahtua?

Meidän tulisi mieluummin kysyä, miksi meillä on niin paljon lapsia sijoitettuna kodin ulkopuolelle?

Tulisiko meidän panostaa ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen perhe- ja mielenterveyspalveluihin paljon aikaisemmin, kuin nyt teemme.

Miksi aikuiset eivät kuule lasten hätää?

Meidän tulisi ottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus välittömästi käyttöön.

Lastensuojelun sosiaalityössä on ollut ihan liian suuret asiakasmäärät, jos vuosia. Työntekijöillä ei ole mitenkään ollut mahdollisuutta vastata olemassa olevaan tarpeeseen ja näin ollen liian moni lapsi on jäänyt ilman tarvitsemaansa apua. Yksikään lapsi ei saa jäädä ilman apua ja yhdenkään lapsen ääni ei saa jäädä kuulematta. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

22. Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet turvattava hyvinvoitnialueella

Joulukalenteri, luukku 22: Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tulee turvata uusilla hyvinvointialueilla. Tammikuussa valittavat historiamme ensimmäiset aluevaltuutetut ja pääsevät luomaan aivan uusia hyvinvointialueita vailla valmiita rakenteita ja rajoitteita. Siksi minulle on erityisen tärkeää, että tähän työhön saadaan mukaan mahdollisimman moni asukas, asiakas, palveluiden käyttäjä, työntekijä ja koko kansalaisyhteiskunta.

Minulle on muodostunut vuosien varrella slogan – ”Yhdessä eteenpäin”, ja se pätee tässäkin. Hyvinvointialueiden demokratiaa, osallisuutta ja alueellisia vaikutusmahdollisuuksia on kehitettävä määrätietoisesti alusta asti. 

Osallisuuden lisäämiseen on monia erilaisia keinoja, joita on käytettävä ja sovellettava jokaisella hyvinvointialueella sopivalla tavalla, mm. osallistava budjetointi. Jo aikoinaan ollessani VSSHP:in lähipalvelulautakunnan jäsen, tein ehdotuksen, että tulisi aloittaa asiakasraatitoiminta ja niinhän se sitten perustettiinkin. Toinen sydämen asia itselle on osallistaa kokemusasiantuntijat mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Erityisen iloinen olen siitä, että uudessa P-sairaalassa eli tulevassa psykiatrisessa sairaalassa tulee olemaan potilas- ja omaisjärjestöjen pisteet myös. Näinhän se on, yhdessä eteenpäin kohti parempaa huomista. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

23. Rauhalista joulun odotusta

Joulukalenteri, luukku 23: Joulukalenteri kääntyy kohti loppuaan ja tänään toivotellaan kaikille rauhallista joulun odotusta. Tänään jännätään myös aluevaaleihin liittyvän äänestysnumeron saapumista. Jossain kohtaa tiedotan, että mikä numero kannattaa laittaa mieleen. Mutta nyt, rauhoitutaan joulun viettoon, perheen ja läheisten kanssa olemiseen. Joulun toivotusrunon muodossa: ”Joulupukin suuret saappaat jalkaani jos saisin, koko maailman tietystikin heti parantaisin. Ruokaa, rahaa, terveyttä niille minä soisin, joille täällä tänään onkin käynyt vähän toisin. Sulle lahjan antaisin mä erityisen hyvän.” Rauhallista joulunaikaa, lempeyttä, iloa ja valoa. #sote #aluevaalit2022 #sotejärjestöt #hyvinvointialue #marilahtialuevaltuustoon

24. Hyvää joulua kaikille

Joulukalenteri, luukku 24: Rauhallista joulunaikaa ja onnea uudelle vuodelle. God jul och gott nytt år. Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi. Best wishes for a peaceful Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël et Bonne Année. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe. Šiõǥǥ Rosttvid da Leklvaž Ođđ ee´jj. Häid jõule ja õnnelikku uut aastat. 

Siirry tästä aluevaaliosioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *